ecotopianetwork

Kadın ve Doğa

gaia

İnsanın ilk haritası “erkeğe” ve kadına” göre çizilmiştir ve cinsiyet sistemi doğal değil, tarihsel ve toplumsal bir pratiktir. Doğuştan gelen fizyo-biyolojik kadın ve erkek cinsiyetleri “biyolojik cinsiyet”, kadınlık ve erkeklik rollerinin toplumsal yapı tarafından biçimlendirilmesi ise “toplumsal cinsiyet” olarak ifade edilir. İnsanlık içinde ayırım çizgilerini oluşturan toplumsal cinsiyet, ırk ve sınıf kuramları üzerindeki baskılar, insanın doğadan ayrılma sürecini hızlandırmıştır.

Toplumsal Cinsiyet ve Doğanın Ayrılması

Toplum içinde cinsiyete bağlı ilk farklılaşma avcılık-toplayıcılık döneminde gerçekleşmiştir. Erkeklerin avcılık, kadınların ise toplayıcılık yaptığı bu dönmede, ilk iş bölümü erkekleri “hayat alıcılar” ve kadınları “hayat vericiler” olarak öne çıkarmıştır (1). Avcı-toplayıcı topluluklarındaki ilişkiler, ortak çalışmaya ve ortak paylaşmaya dayanan eşitlikçi ilişkilerdi. Bu yüzden ilkel toplulukta birey-topluluk çıkar çelişkileri yoktu. İlk Neolitik Çağ’da, kadınlar, tahıl ve tohumların yeniden üretilebildiğini keşfettiler ve çapa ile tarım yapmaya başladılar. Bu dönemde, toplum yapısı dağınık, barışçıl ve anaerkildi. Orta Neolitik Çağ’da çapa yerini sabana bıraktı. Erkeğin üretim gücünde aktif rol almasını sağlayan saban tarımına geçmesiyle erkeğin kadına, kendisine ve doğaya hükmetme süreci de başlamış oldu. Göçebe topluluklar yerine kasabalar ve kentler oluşmaya başladı. Tohumun bir sonraki yıla saklanabildiğinin keşfi ile birikim ve özel mülkiyet kavramları ortaya çıktı (2). Erkek-avcı gruplarının savaş gruplarına, sonrasında, yönetici din sınıfından, küresel ölçekli şirket sahiplerine kadar geniş yelpazede geçişler vardır. “Doğanın Düşmanı” adlı kitabında Joel Kovel, “Doğanın toplumsal cinsiyet yoluyla ikiye ayrılması süreci, cinsiyetler ile insanlık ve doğa arasındaki ilişkileri şekillendirerek ekolojik krize kadar devam etmiştir.” sözü ile ekolojik krizin kökenini, ataerkil tahakkümün tarihsel izlerinde bulmuştur.

Doğa-insan kutuplaşması kadın-erkek dualizmini (ikiciliğini) içinde barındırır. İleriyi gören, entelektüel, güçlü ve aktif kutbunu erillik yani insan; içgüdüsel, zayıf ve pasif kutbunu da dişilik yani doğa oluşturur (1). Doğa, toprağı ifade eder. Tarımsal üretkenlik nedeniyle dünyaya tabiat ana, doğaya toprak ana denilmesi doğayı dişil olarak nitelendirir. Çapa tarımı döneminde bereketi sembolize eden tanrıça kültü dişil özelliği, saban tarımından sonra ortaya çıkan gök tanrı kültü ise eril özelliktedir. Bereket tanrıçasından gök tanrısına geçiş, insanın toprağa bereketinden ötürü tapmasından, toprağı çitle çevirip mülk edinmesine; doğal ve eşitlikçi tavrından, baskıcı ve hükmedici özelliğine geçiş olarak değerlendirilir (2).

Doğa ve kadının yakınlaşmasında hem eylemci müdahaleye hem de kadınların ezilmesi ile doğanın sömürülmesi arasındaki bağlantıların kuramsallaştırmasına birçok yazar, çizer; küreselleşme, savaş, düzen karşıtı, çevre aktivisti, ekofeminist, ekoanarşist kadın yıllardır büyük katkıda bulunmuştur.

Rachel Carson – Sesizlerin Çığlığı ve Kadın

Çevre hareketlerinin “anası” olarak görülen Rachel Carson, Amerika’da bir bilim kadını ve ekolog idi. 1962 yılında “Sessiz Bahar” (Silent Spring) adlı kitabını yayınladığında kamu politikalarının sözlüğünde henüz “çevre” tanımı bile yer almıyordu. Bu yapıt, DDT ve tarım alanında kullanılan ot ve böcek öldürücü (pestisit) kimyasallara karşı ilk ciddi başkaldırıydı.

Tam açılımı diklorodifeniltrikloretan olan DDT, ilk kez 1874 yılında sentezlendi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında askerleri sıtma ve tifüsten korumak için kullanıldı. 1939 yılında Paul Hermann Muller tarafından DDT’nin pestisit olarak kullabileceği keşfedildi ve bu keşfi kendisine Nobel Ödülü’nü kazandırdı. DDT’nin kullanımıyla böceklerin hakkından gelindi ama bu arada kuşlar, balıklar, kertenkeleler yok oldu. Besin zincirine katılan DDT, yağ dokusunda birikmesiyle insanlarda da toksik etkiler yaratmaya başladı. Kelaynakları tüketen de, kutuplarda yaşayan annenin sütünde bulunan da DDT’dir. Sonunda DDT’nin hakkından gelen Rachel Carson oldu.

Sessiz Bahar kitabında Carson, “Amerika’nın kalbi sayılan bir kasabada bütün varlıklar birbirleriyle harmonize olmuş bir biçimde yaşamını sürdürüyor gibi görünüyordu, ta ki garip bir kargaşa o alanı sarana dek ve her şey değişmeye başladı. Sessizce titreşen ve artık uçamayan kuşlar acı içinde can çekişiyordu. Bahardı, hiçbir sesin olmadığı. Sessizlik vardı sadece tarlaları, ormanları ve bataklıkları kaplayan…” sözleriyle Carson, pestisitler hakkındaki gerçekleri fark etmiş ve o dönemde hiç kimsenin cesaret edemeyeceği şeyleri yazıp, halkı uyandırmaya çalışmıştı. Ancak, kitabının yayınlanması o kadar da kolay olmamıştı. Yayın evleri zararlı kimyasal üreten endüstri devleriyle uğraşmak istemiyordu. Carson zoru başardı, kitabı yayınlandı ama kirlilikten para kazananların direnci ve iftiraları çok geçmeden onu ezmeye başladı. Hep bir ağızdan bu cesur kadına “kadınlığından” vurma kolaylığı içinde isterik damgası vuruldu. Carson meme kanseriydi ve 1965’de öldü. İleriki yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda meme kanseri ile kimyasal maddelerin etkileşimi arasında bağlantılar ortaya çıkmıştı. Başkan Kennedy satışı yarım milyonu aşan kitabını bir basın toplantısında tartışmaya açtı. Bunun için atanan kurulun hazırladığı rapor şirketlerin ve bürokrasinin duyarsızlığını suçlayan bir iddianameye dönüştü. Yıllar sonra, eski ABD başkan yardımcılarından Al Gore kitabının ön sözünde Carson ile ilgili bazı gerçekleri itiraf ediyordu. O zamanlarda var olan sistemi, Faust’ un şeytanla pazarlığına benzetiyordu. İnsanların kısa süreli kazanç için göz göre göre nasıl uzun süreli trajedi bahasına neden olduklarını anlatmıştır. Carson ilk adımı herkes için atmış, gerisini, yapılması gerekenleri aklıselim olanlara bırakmıştır. Öldüğünde artık sesinin kısılmayacağını çok açık bir şekilde ortaya çıkaran yeni bir çevreci akımı göstermiştir ve bu akım kimyasallarla olan savaşlarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. 1972 yılında Amerika’da DDT ile birlikte bazı pestisit ürünleri yasaklandı ancak üretimleri halen sürmekte ve başka ülkelere pazarlanmaktadır (3).

Gaura Devi – Örgütlenme ve Kadın

Chipko akımı çevre ve kadın eylemciliğinin en iyi bilinen örneklerindendir. “Chipko”, Hindu dilindeki sarılmak karşılığı olan sözcükten alınmıştır ve Kuzey Hindistan’da, çoğu kadın olan ve ağaçlara sarılarak onların ticari amaçlarla kesilmesini önleyen köylülerin davranışlarını anlatmak üzere kullanılmaktadır.

19. yy’dan itibaren Hindistan hükümeti (başlangıçta İngiliz sömürge hükümeti) ulusal ormanların denetimini üstlendi. Hükümetin amacı bu ormanları ticari bir kaynak olarak yönetmekti. 1970’li yıllarda Hindistan’da kasırgalar, ciddi sel baskınına ve toprak kaymalarına neden oldu. En ağır zararları, yoğun biçimde ağaçların kesildiği yamaçların ardında yerleşmiş olan köylerde meydana geldi. Bu olayların olumsuz etkileri ise en çok anneler ve çocuklar üzerinde görüldü. İnsanlarının çoğunun uzakta olduğu bir zamanda hükümetin Reni ormanı da dahil, bütün bölgedeki ormanlarda ağaç kesimi kararı üzerine keresteciler bölgeye gelerek ağaçları kesmeye başladılar. Olup bitenler duyulunca yerli halktan Gaura Devi adında bir kadın, köylü kadınları örgütleyerek ormana yürüyüp ağaç kesilmesini protesto etmelerini sağladı. Chipko hareketinin bilinen en iyi örneği olan bu olayda, Devi ile onun ardından gidenler, kerestecilerin hiçbir ağacı kesmelerine izin vermeyecek şekilde, onları geri adım atmaya zorladılar. Reni, hükümeti ağaç kesme politikasını yeniden gözden geçirmeye zorladı ve ticari amaçla ağaç kesimine on yıllık bir moratoryum uyguladı. Daha sonraki yıllarda Chipko hareketi başka bölgelerde de yayıldı ve kitlesel ağaç kesimine engel olarak başarısını sürdürdü (6)

Wangari Muta Maathai – Savaş, Kadın ve Doğa
Şuanda 67 yaşında olan Kenya’lı biyolog doktor Wangari Muta Maathai, Yeşil Kuşak (Green Belt Movement) çevre hareketi ile ağaçlarla ve arkasına aldığı kadınlarla savaşlara karşı mücadele veriyor. Wangari Maathai, Yeşil Kuşak hareketini Kenya’da 1977 yılında kurdu. Grup, kıtadaki kitlesel orman katliamını durdurma girişimiyle başta köylü kadınlar ile birlikte Afrika boyunca 30 milyondan fazla ağaç dikti. Maathai ayrıca, Kenya’da genetiği değiştirilmiş organizmalara ve titanyum madenciliğine karşı çıktı. Bir dönem Kenya Ulusal Kadınlar Konseyi Başkanlığı’nı üstlenen Maathai, diğer birçok kadın eylemci gibi çalışmaları nedeniyle tacize uğradı, dövüldü ve hapse atıldı. Nitekim düzenlediği çevre eylemleriyle sayısız ödül de kazandı. Nobel Komitesi tarihte ilk kez Afrikalı bir kadına, Maathai’ye 2004 Nobel Barış Ödülü’nü verdi (4).
Maathai, doğa ve savaşlarla ilgili esaslı bir bağ yaratıyor. Silahlı mücadelelerin her gün birçok ülkede milyonlarca insana ölüm ve sefalet getirdiğini; doğal kaynakların sömürülmesinden kaynaklanan bu mücadelelerin sınırlı kaynaklar veya azalan topraklar üzerine olduğunu vurguluyor. “Binlerce yıldır orada yaşayan insanlara barınak olup onları korumuş olan ağaçlar kesildiğinde, insanlar arasındaki doğal sınırlar ve tampon bölgeler kaybolur. Geçim kaynakları seyrelir. Şiddetli kuraklık ve ekosistemin çökmesi mücadele ve savaşı beraberinde getirir.” diyen Maathai, Nobel Barış ödülünü “doğanın korunmasının barışın korunması için önemine atfen” almıştır (5).

Arundhati Roy – Küreselleşme ve Kadın

Küreselleşme karşıtı Hintli yazar Arundhati Roy, 1997 yılında, Küçük Şeylerin Tanrısı romanı ile İngiltere edebiyat ödülünü aldı. 46 yaşındaki Roy, Narmada Vadisi’ndeki büyük baraj yapılarına karşı verilen sivil mücadelelerin aktif katılımcılarındandır. Ödülden kazandığı parayı Narmada kampanyası için bağışladı. Narmada Vadisi’ne sayısız ziyarette bulunan Roy, çevreci kaygılarına yer verdiği bir inceleme kaleme alıyor. O yıllarda “Yaşamın Değeri” adlı kitabını yayımlıyor. Roy daha önce de Hindistan’ın Pakistan ile nükleer silah yarışına karşı çıktığı için ve ardından azınlık haklarını savunduğu için mimleniyor. 1992 yılında Hint Yüksek Mahkemesi tarafından bir günlük hapis cezasına çarptırıldığında Roy’un suçu Sardar Sarovar” Barajı’nın inşasının ertelenme kararını kaldırmasını eleştirmesiydi. İnşaat, Narmada Nehri’ni yüzlerce parçaya bölen büyük bir planın sadece küçük bir bölümüydü: onlarca büyük baraj, binlerce küçük baraj yapımı. Roy, barajların yapımıyla binlerce yoksul köylünün yerinden edileceğini söylüyordu. Courrier International’de yayınlanan “Görüyorum, yazıyorum, bağırıyorum” başlıklı yazısında “Çok sınırlı toprak, su ve orman kaynağımız var. Eğer tüm bu kaynakları, klima/havalandırma sistemine, patates kızartmasına veya otomobile dönüştürürseniz bir an gelir ki hiçbir şeyiniz kalmaz. Para üretirsiniz, ama satın alacak hiçbir şey olmaz; havayı satın alamazsınız, suyu da satın alamazsınız.” sözleriyle yazılı mücadelesini veriyordu. Ne yazık ki, bir gün Narmada vadisi, hükümet tarafından uyarı yapılmaksızın suyla dolduruldu, köyleri su bastı ve binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Bir protesto yürüyüşünde Roy, projeyi destekleyen Dünya Bankası Başkanı’na “Siz, kim oluyorsunuz da bizim için karar veriyorsunuz ve bizim adımıza kontroller yapıyorsunuz? Neden bizim toprağımız ve bizim nehrimizin geleceği için siz karar verme hakkına sahip oluyorsunuz?” diye haykırırken sorunun eninde sonunda etiğe dayandığını söylüyor ve “Çözümün yüreği çevreye saygıdır ve başka bir alternatifi yoktur!” diyordu.

Vandana Shiva –Özgürlük ve Kadın

Lidersiz ve demokratik yapısıyla ön plana çıkan dünyaca ünlü ekoloji düşünürü, araştırmacı ve aktivist Vandana Shiva, biyoçeşitlilik ve gen kaynaklarının korunması, gıda güvenliği, büyük şirketlerin egemenliğindeki küreselleşmeye karşı kırsal yoksulların savunulması ve kadının güçlendirilmesi gibi faaliyetlerde yer alıyor (6).

1952 Hindistan doğumlu fizikçi Dr. Shiva, “Su Savaşları”, “Çalınmış Mahsul”, “Aklın Monokültürleri: Biyoçeşitlilik, Biyoteknoloji ve Tarım”, “Ekofeminizm”, “Kadın, Ekoloji ve Sağlık” adlı kitapların yazarıdır. Alternatif Nobel Ödülü olarak bilinen Right Livehood Ödülü’nün sahibi Shiva, tarımsal ürünlere yönelik gen mühendisliğine, tohumların patentlenmesine ve çok uluslu şirketlerin “Yaşamlarımızın her boyutu üzerinde-yiyeceklerimiz, sağlığımız, çevremiz, işimiz ve geleceğimizde- denetim kurma” çabalarına karşı çıktı (7).

1970’li yıllada Chipko hareketinde de yer alan Shiva, Hindistan’da tarımsal çeşitlilik ve çiftçi hakları adına çalışan “Bilim, Teknoloji ve Çevre Politikaları İçin Araştırma Vakfı”nın ve Navdanya diye adlandırılan ulusal hareketin kurucusudur. Navdanya’nın “Çeşitlilik İçin Çalışan Farklı Kadınlar” (Diverse Women for Diversity) inisiyatifinin aktif katılımcısı Shiva “Ve kadınlar tüm toplumsal sorunları- besin, su, geçim kaynaklarının yok edilmesi- kendi sorunları olarak tanımlıyorlar ve her yerde, en azından taban hareketi içinde kadınların gündemi şekillendirdiğini görebilirsiniz.” diyor. Shiva, Navdanya’nın bir diğer kolu Dokuz Tohum hareketi ile “sürdürülebilir tarım için toprağın yeniden kazanılması ve verimliliğinin doğal yollarla sağlanması” üzerinde yoğunlaşıyor. Kadının etkin rol aldığı çapa tarımını ve “doğal” tarım/doğa fikrini savunuyor. “Kadının tarım dışında tutulması, kadını güçsüzleştirirken yiyecek güvencesini de azaltır.” diyen Shiva, “Kimyasal dayanaklı üretimden çok biyolojik farklılığa dayanan ve kadınlar tarafından geliştirilen yiyecek üretim sistemi, beslenme, kalite ve tat bakımından yüzlerce kat daha fazla yiyecek üretir.” fikrini ileri sürüyor. (4). Shiva ekofeminizm akımını, kartezyen indirgemecilik ve Baconcu eril bilginin ‘doğaya tecavüz’üne karşı koyan temel bir güç olarak nitelendiriyor ve kadının eril hegemonyanın sınırlarından kurtulduğu zaman kendi özgür ormanında yol alacağını ve vahşi doğasına kavuşacağını vurguluyor.

Ve Mahatma Gandhi – Erkek ve Kadın

1869 yılında Hindistan’da doğan Mohandas Karamchand Gandhi Hint halkı tarafından “Mahatma” (Büyük Ruh) olarak anılmaktadır. Gandhi, İngiliz sömürgeciliğine karşı Hint milli hareketinin o yıllardaki en önemli lideriydi. Gandhi’nin oluşturduğu ideolojisinin temellerini, şiddet karşıtlığı, sivil itaatsizlik, pasifizm, uzlaşmacılık ve teknoloji karşıtlığı oluşturur.

Hindistandaki kadınlar bir kuşak önce Mahatma Gandhi’nin öncülüğünü yaptığı şiddet içermeyen sivil itaatsizlik (Satyagraha) yöntemine dayanan birçok çevre mücadelesinde yer aldılar. Shiva’nın öncülüğünde, milyonlarca kadın çiftçi Tohum Satyagraha ile Hindistan hükümetinin tohum patenti yasalarına uymayacaklarını bildirirler, tıpkı Gandhi’nin Britanya Tuz yasalarına uymayı reddetmesi gibi. Chipko akımı yine, Gandhi’nin Satyagraha’sından beslenir. “İnsanların ihtiyacı için doğa her şeyi karşılayabilecek şekilde hazırlanmıştır. Yalnız ihtirasları karşılayamaz” sözü ile Gandhi, Hinduzim dininin mistik öğretilerinden hareketle derin ekoloji akımının önünü açmaktaydı.

SONUÇ

Ursula Le Guin: “Uygar Adam der ki: Ben Benim, Ben Efendiyim, geri kalan her şey Öteki – dışarıda, altta, altımda, itaatkar. Ben sahip olurum, ben kullanırım, ben araştırırım, ben sömürürüm, ben denetlerim. Önemli olan benim yaptığımdır. İsteklerim maddenin var olma sebebidir. Ben benim, geri kalanıysa uygun gördüğüm şekilde kullanılacak kadınlar ve vahşi doğa.” derken ırk, sınıf, toplumsal cinsiyet ve doğa üzerinden işleyen dört sömürü biçimini açıkça ifade etmektedir (8). Doğanın tahakküm altına alınmasına ilişkin görüş erkeğin kadına hükmetmesi ile başlamıştır. Ekolojik krizin perde arkasındaki kötü adamın bir “ataerkillik” olduğu yönündeki değerlendirmeler aynı zamanda “evdeki/ekosistemdeki melek” argümanını doğursa da erkeğin akıl, kültür ve güç ile; kadının da duygu, nesne ve nihayetinde doğa ile özdeş tutulmaları tarihsel bir gerçektir. Dolayısıyla verilen kadın kurtuluşu mücadelelerinin ekoloji yönelimli olması “doğal”dır. Yönetmeni ve başrol oyuncuları “efendi”ler ve figüranları “öteki”ler olan insan/doğa öyküsünü değişmesi, bütün tahakküm biçimlerinin ortadan kalkmasıyla mümkün kılınabilir.

KAYNAKLAR

(1) Joel Kovel, Doğanın Düşmanı: Kapitalizmin Sonu mu, Dünyanın Sonu mu? Metis Yayınları, 2004
(2) Birol Dincel, Cinsiyet İdeolojileri Bağlamında Öteki-lik. Savaş Karşıtları internet sitesi, 2005
(3) Nevval Sevindi, Sessiz Gelen Ölüm, Zaman Gazatesi, 2004
(4) Dilek Ayman Rodrique, Yaşamın Sürdürülebilirliği ve Ekofeministler. Buğday Dergisi, 2004
(5) Barış Ödülü Yeşillendi. Greenpeace internet sitesi haber portalı, 2004
(6) Joseph R. Des Jardins, Çevre Etiği. İmge Yayınevi, 2006
(7) Victor Chen, Toplumsal Hareketler: Vandana Shiva ile Söyleşi. Zmag internet sitesi, 2003
(8) Vandana Shiva, DTÖ, Yaşam Formlarının Patent Kapsamına Alınması ve Hindistan’ın Patent Yasası’ndaki Değişiklikler, Zmag internet sitesi, 2005
(9) Val Plumwood, Feminizm ve Doğaya Hükmetmek, Metis Yayınları, 1995.

Duygu Canan Öztürk
ÇSÖY Sempozyumu, 2007

http://www.cevre.metu.edu.tr/node/27

Advertisement

October 27, 2009 - Posted by | antropoloji, arkeoloji, ekolojist akımlar, ekotopya heterotopya utopyalar, kadın ve doğa / ekofeminizm, somuru / tahakkum

4 Comments »

 1. […] 3. Ecotopiannetwork, blog. Erişim https://ecotopianetwork.wordpress.com/2009/10/27/kadin-ve-doga/ […]

  Like

  Pingback by İklimi Kadınlar Kurtaracak | iklimicinkadinlar | March 6, 2015 | Reply

 2. Düşük faizli acil kredi teklifi, Yatırım kredisi? İşletme Kredisi? E-posta: (dealae@usa.com) THIS IS AN OPPORTUNUTY FOR YOU TO LOAN WITHOUT NO PREPAYMENT FEE.

  Like

  Comment by DEA LAE | March 6, 2018 | Reply

 3. Gülmek sağlığa iyi gelir. Aynı şekilde boşalmak, helâya gitmek, os*urmak, harcamak, hediye vermek, oynamak da.
  Düzensizliğe düzen getirmek ise tam tersi. Bir çeşit ciddilik, kabızlık, veri bankacılığı falan filan.
  İnsan ilk defa ama temiz ve saf ve asil amaçla, anarşizmi mitlerle evcilleştirip düzensizliği düzene sokmaya çalıştı. Ama çelişkilerden asla korkmadı, örneğin güneş hem hayat kaynağı hem ölüm kaynağı ve milyonlarca diğerleri. Ne de canlı/cansız, İnsan/Doğa, İnsan/hayvan-bitki ayırımı yaptı. İnsan hayvan oldu, hayvan insan. Hayvan ve bitkiler ve ağaçlar konuştu. Dağı taşın ruhu vardı, allahlar etrafta dolaşır insanlarla beraber yaşarlardı. Aynı şekilde dağ taş da. Kısacası bu aptallar mantık öncesi bir âlemde yaşadılar, her ne kadar, insan tarihinin, aşağı yukarı, %99,99ʼu kadar uzun yaşadıysalar da.
  Gel zaman git zaman iş ciddileşti. Mit yerini Medeniyet aldı, yani kral/imparator (ilk medeniyette bunlara açıkça şişko denirdi), zaman, tapınak, saray, savaş, şehir, yazı, zaman evcili takvim (sonra saat), ölçmek biçmek, bürokrasi, okul falan filan kalabalığı. Bu ucube Orta Doğuʼda tarım ve hayvancılıkla doğdu. Tanımı? İçerde baskı, dışarıda fetih.
  Medeniyet, düzen severlerin büyük harfle İnsanlığın ilk kurtarıcı kahramanı oldu. Ne var ki, Medeniyet, aynı daha sonraki kurtarıcılar gibi kurtaramadı ve ardından içten ve dıştan, aynı şimdi gibi, üzüm üzüm baka baka kara olan kurtarıcılar türedi. Orta Doğuʼda Yahudilik ve fırlamaları Hıristiyanlık ile İslam kurtarış bayraklarına ilk sarılanlar arasında. Gel zaman git zaman, teknolojik devir, hatta devrim gittikçe ucuzladığından, devrimler bile diyebiliriz takip etti. İngiliz, Amerikan, Fransız, aydınlıkçılar ve ulusçuluk ve hepsinden önemlisi ZENGİNLİK kurtarıcı kahraman oldu. Ama o da olmadı. Ardından komünistlik geldi.
  Ara fasıl:
  Tez: Kapitalizm
  Antitez: Komünizm
  Sentez: Kapital
  Komünistler kapitale kapitalistsiz taptılar, kapital de, allah kahretsin, her allah gibi kaypak; adı değişir, tapanlar değişir ama kendisi hiç değişmez, hep kendi aynı kalır.
  Şu an dünya yeni allahlar peşinde: sitede iki tane var kadıncılık ve yeşilcilik. Ama anarşizm de var le le anarşizm de var.
  Bu biraz neo-hıristiyanlık kokuyor: üçte bir, birde üç.
  Bence, kadıncılık, kadınları erkekleştirme, Kapitali bir anne gibi şefkatle beslemek, büyütmek. Hadi inşallah diyelim. Benjamin beklemesine devam eder tabii.
  Tabii, her zaman olduğu gibi bazı çirkin gerçekler hasıraltı edilir: kadınlar salt elbise modasına saplantılarından dolayı dünyayı en fazla kirletenler arasında. Gece gündüz dijital oyuncaklarıyla sevişen gençler de yeşilcileri desteklerinden ve her ne kadar dijital endüstrisi dünyayı en öldürücü kirletenlerden biri olsa da, yeşilciler asla bu taraftarları salaklara dil uzatmazlar. Yeşilciler taraftar peşinde, düzenciler gen kes-yapıştırmayla yeşilsiz yaşayabilen insan yaratma peşinde.
  Kısacası, huu huu dervişler, Kapital etrafında döner döner dururlar.
  Sanki kimse bu kurtarıcılık safsatasının insanların kalbine nakşedilen gelecekten medet umma olduğunu bilmiyor ve dolayısıyla karşı gelmenin imkânsızlığını da. Zaten bilse de ne işe yarar ki? İstesek de istemesek de, özellikle yeni ruhban sınıfı süt inekleri bilim/teknik adam-karılarına göre, zaman tek yönlü. Gericiler ve yobazlar bile artık bir politik güç oldu, kurtarıcıların peşindeler. Hatta Allahʼın varlığı bile bilimle ispat edilmekte, hatta bilgisayar ve uçaklar bile aslında Kuranʼda ama şifreli yazılmış. Hatta solculara göre İranʼda imamlar petrolü namazla çıkarıyorlarmış.
  Her neyse, alay ve gülmeyi bırakıp biz de ciddi olalım, tarihe yani kazanalar tarihine dönelim.
  Şimdi bile bazı toplumlarda insan/doğa ayırımı yapılmaz ve bu ayırım olmasa düzen severlerin en büyük silahı olan ve yöneticilerin en sadık hizmetçisi bilim-teknoloji çok büyük bir olasılıkla imkânsız. Ama şu kesin, Doğa bir Batı uydurması. Akıl yürütme (rasyonalizm, fark etme) sonra gelir. Bu sayede canlı/cansız, bitki/hayvan, canlı hayvan-hayvan/canlı insan-hayvan, zeki/salak, güzel/ çirkin, beyaz/siyah, beyaz/sarı, beyaz/kızıl, mavi gözlü sarışın /beyaz, çevik/hantal, zengin/sefil, çalışkan/tembel, liste gökyüzüne kadar uzar maşallah. İlk medeniyet ve taklitçi maymunlarındaki zigurat/piramit inşa etme sapıklığı boşuna değil.
  Bu dünyaya bir düzen verilmeli, değil mi ama? Aksi halde pür anarşi!
  Baş belası bilim-teknoloji bu yolda en çok gürültülü huu huuu çekenlerden. Her neyse, zigurat/piramit basamakları doldurulur. Herkes/her şey yerinde ve herkese/her şeye bir yer var. Şu an en üstte algoritma ve yapay zekâ ve gen kes-yapıştır. Bundan 7 bin yıl önce ilk medeniyet insanlarına beyinlerini ceplerinde taşıyanlar denirdi ama o edebiyat canım, boş ver böyle geçmiş hasretler, bize gelecek hasreti gerek. Hem bunu söyleyenler yazının ne olduğunu bile bilmeyen çıplak vahşiler değil mi? Yaşasın televizyon, yaşasın Hollywood, yaşasın okul, yaşasın medya. Bak biz neler biliyoruz neler.
  Basit bir hatırlatma: insanları en azından Doğa baskısından kurtarmak isteyen bilim adam ve karıları da işin içinden çıkamadılar, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar, Doğaʼyı yaşanmaz hale getirdiler. Ve şimdi, bu tekrar ve yeniden doğan bilim-teknik adam-karıları kurtarıcı kahramanlığın çığırtkanlığını yapanların başında, maşallah, maşallah. Bu süt inekleri konu sosyal baskı olunca ya sana trene bakan süt inekleri gibi bakarlar veya eski ve ucuz aforizma-vecize- özdeyiş- atasözlerini veri bankalarından çıkarıp önüne serer, asıl ve önemli meşguliyetlerine dönerler. Akıllarına (veri) bankası gelir, o da kendi bankalarını hatırlatır, aylık gelirlerini çağrıştırır, ağızlar sulanır, efendilerinin emirleri hatırlarlar, iş başı ederler. Zaten bunların evren sonuna dek bir karakeçileri, daha doğrusu bitmez tükenmez nakaratları var: ʻʻcahillik, efendim cahillik!ʼʼ Yani suyu içilmez, toprağı ekilmez, yiyecekleri yenilmez etme, dünyayı kimyasal madde ve plastikle doldurma, hele nükleer atıklar, hiç dokunmayalım, cahillerin becerisi. Dünyada sadece hava kirliliğinden ölen sayısı yılda 4 milyon, günde 11 bin. Gözden uzak, gönülden uzak olur.
  Galiba yeni kurtarıcılar erkek-kadınlar veya anarşistler veya yeşiller veya hepsi birlikte. Hadi hayırlısı olsun.
  Sonsuz küçük iki-üç veya 4 örnek:
  1. Kadıncıların kurtarıcısı, kuantum bildiğinden iki değil kırk delikten aynı anda girip çıkan Merkel, mafyaya para verip nükleer Almanyaʼnın nükleer kalıtlarını bir kıyıya akıttı. Köylülerin çocukları deforme doğmakta ve kanser hızla artmakta.
  2. Amazonʼda Alman yatırımları ormanları ve dolayısıyla oksijeni üssel azaltmakta ama kendisi enayi gençlerle kol kola çevre derdinde.
  3. Sayısız kanserlere yol açan ve tarımı tekeli altına almaya azimli Monsanto şimdi bir Alman firması ama serbest pazar ekonomisi efendim, ne yaparsın?
  Hem de dünya böyle gelmiş böyle gider. Beş parmağın beşi bir mi? Bak Trump, Xi Jinping, Putin gibi maslahatları çok büyüklere; bak maslahatı çok küçük ama fiyakası büyük Erdoğan gibilere. Seyirci toplumu değil miyiz? Kanal değiştir, sevdim/sevmedim, beğendim/beğenmedim düğmesine bas, sosyal medyada yer al, sesini duyur, yalnızlar kalabalığına katıl.
  Diğer bir akıl almaz üçkâğıtçılık da dünyanın her yerinde savaşları silah şirketleri ya kışkırtır ya başlatır ama suç fanatiklerde, nefret hisleri yaymalarda, erkeklerin avcılığında, kişi psikolojilerinde, falan filanlarda aranır. Beyazlarla tanışır tanışmaz avcılıkla geçinen Kızılderiler bu enayi avcıları süper ırk beyazları tanımlarlar: ʻʻBeyazlar aynı anda hem yalan hem doğru söyleyebiliyorlar!ʼʼ

  Like

  Comment by Koca Kelle | August 13, 2020 | Reply

 4. Olmaz efendim, öyle şey olur mu? Bu kadar boş lafı sadece kendi kendiyle konuşan bir deli eder. İyimser ve pozitif olmak şart! İleride ne olacağını bilmiyorsak, her şey mümkün değil mi ama?

  Like

  Comment by Sünger Savuran | November 19, 2020 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: