ecotopianetwork

BİLİM KAPİTALİZMİN İKTİDAR ARACIDIR

“BİLİM VE İKTİDAR” KİTABINDAN NOTLAR

-Dünyanın tüm bölgelerinde uygarlığa geçiş, işbölümünün kast sistemlerinin ve toplumsal eşitsizliğin belirlenmesiyle eş anlı olarak gerçekleşti. Mısır’daki piramitler ya da Çin Seddi için kölelerin çalıştırılması zorunluydu. Şiddet uygarlığın ayrılmaz bir parçası olageldi—Ilya Prigogine (Önsöz)…

*UYGARLIK ŞİDDETE DAYANIR…

-Bilim, Endüstri Devrimiyle eski toplumun geleneksel değerleri yerine kendi faaliyetinin iktidara yardım etmesini sağladı – Augusto Forti (Giriş)

*BİLİM KAPİTALİZMİN İKTİDAR ARACIDIR!

-2. Dünya Savaşı boyunca yürütülen askeri araştırmalar jet motoru, uyduları, dünya çevresinde yörüngeye oturan roketler, radar, elektroniğin ve bilgisayarların gelişmesi, DDT, penisilin ve daha bir çoklarının geliştirimesi gerçekleşti. Bilim, savaşın kazanılmasında etkili oldu—Augusto Forti (Giriş)

*2. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA BİLİM MUAZZAM ADIMLAR ATTI.

-Bilimin bize anlattıkları doğru olabilir, ama önemli olan yalnızca hakikat değildir –Federico Mayor

*BİLİM HERŞEYİN ÇARESİ DEĞİLDİR.

-İnsanın sömürülmesinin yeni değişkenleri, kol emeği, çalışma saatleri, ücret düzeyleri ve fabrika disiplini değil yalıtılma, ayrı tutulma, yalnızlık, ihmal edilme ve dışlanmadır.

*SÖMÜRÜ BİÇİMLERİNİN DEĞİŞİMİ…

-Bu yüzyıl İktidarın rasyonelleşmesine dayanır…

-Modern bilimsel düşüncenin kökeni Eski Yunan’a ve Akdeniz dünyasına dayanır –Augusto Forti

-Teknoloji gerçek fabrika sistemidir. Fabrika sistmi gerçek bir sistem olarak yani bir kurallar ve yönetmelikler kompleksi olarak görülür ki, bu da özünde teknolojinin hem bir pratik hem de aynı zamanda bir iktidar yapısı olduğu anlamına gelir.
Endüstri Devrimi geleneksel rutinden bir kopmayı işaret eder ve iktidarın farklı toplumsal failler arasında yeni bir dağıtımının yapılmasını zorunlu kılar—Franco Ferrarotti

*TEKNOLOJİ BİR İKTİDAR BİÇİMİDİR…

-Hem MArx hem de Marksistler teknolojinin yalnızca üretim sürecindeki arabulucu bir alet olmadığını göremiyorlar. Teknoloji, fabrika sisteminde doğrudan doğruya bir üretici güç haline gelmiştir ve doğrudan doğruya bir toplumsal rol oynar ve iktidarı yönlendirir.

*TEKNOLOJİ NÖTR DEĞİLDİR..

– Fransız Devriminden sonra insanlık doğal yerini yeniden inşa etmek zorundaydı; toplum bütünsel yeniden inşaya ihtiyaç duyuyordu. Yeni değerlerin keşfedilmesi ve bu değerlerin çeşitli toplumsal grupların temel ön varsayımları olarak işlev görecek şekilde formülleştirilmesi zorunluydu. Bireysel istenç, doğası gereği anarşizandır ve bundan dolayı bireysel istence güvenilmez. Ama bundan dolayı bireysel istence güvenilmez. Ama bunun tam tersine bilimin özneler arası bağlayıcı bir değeri vardır. Bilim bireysel tercih ilkelerine yaslanmaz. 18. y.y.’da Batı dünyasının büyük Endüstriyel ya da kapitalist piyasa ekonomilerinin ortaya çıkışından büyülenmişizdir. Bizler bugün hala 18. y.y. felsefi, ekonomik ve politik terimleri bazında kapitalizmden sosyalizme konuşuyor ve düşünüyoruz ve yeni toplumsal gerçekliklerin bundan böyle bu kategoriler içerisinde özümsenmeyeceğini fark etmiyoruz. Oysa 18. y.yılın ideolojik kavramsal çerçevesi eskidi.

*BİLİM FRANSIZ DEVRİMİNİN ÖNGÖRDÜĞÜ İKTİDARIN EN ÖNEMLİ ARACI HALİNE GELDİ

*BİLİM, BİREYSEL İSTENCE DAYANAMAZ, ÖZNELERARASI BAĞLAYICILIĞA DAYANIR.

-İktidardaki insanlar ancak bilimsel kültürün sağladığı araçlar hizmetlerine sunulduğu ölçüde yaşayabilir. Savaşabilir ve gerçekten güçlü olabilirler.

*İKTİDAR BİLİME DAYANIR.

-Bilim ve bilim adamları sıklıkla var olan iktidarlara hizmet eder.

*BİLİM İKTİDARA HİZMET EDER…

-Bilim bir kez tamamen örgütlü bir grup faaliyet haline geldikten sonra neredeyse kaçınılmazcasına bürokratikleşme eğilimine girer. Bunun bireysel yaratıcılık yeteneği üzerinde bariz şekilde olumsuz bir etkisi vardır.—Franco Ferrarotti (Endüstri Devrimi ve Bil. Tek. İkti.)

*BİLİM BÜROKRATİKLEŞME EĞİLİMİNDEDİR. BİREYSEL YARATICILIĞI YOK EDER.

-Bilim günümüzde devlete ihtiyaç duyar. Bilim 2. Dünya savaşından sonra dev bir girişim haline geldi. Bugün hükümetlerin para yardımı olmaksızın geliştirilebilecek tek bir bilimsel proje dahi yoktur muhtemelen..

-Tıp alanında Devrim 1937 yılında kükürtlü ilaçlarla başladı. Bu devrim, insana binlerce yıllık çaresizliğinden sonra, J. Bernard’ın anlatımıyla çok uzun bir süredir toplu ölümlere neden olan ölümcül hastalıklarla baş etme gücünü verdi- Gerard Huber

-20. y.y.’ın iktidarları ırksal ya da toplumsal ideolojilerini açıkça biyoloji üzerine kurdular. Bu doğal ayıklanma teorilerinin kullanılmasında ve bunların bir toplumsal eleme ve hiyerarşileştirme şemasına izdüşümünden oluşan “Sosyal-Darwincilikten” beslenir (3. Reich Nazi otoriteleri ve SSCB’deki Lisenkocular)

http://yabanil.net/?p=148

October 31, 2009 - Posted by | anti-kapitalizm, sistem karsitligi

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: