ecotopianetwork

Anarko Primitivizm (Çev:Erkan Şimşek)

Anarko-primitivizm uygarlığın kaynakları ve ilerlemesine karşı anarşist bir eleştiridir. Anarko primitivizme göre avcı-toplayıcılıktan tarımsal yaşama geçiş, toplumsal tabakalaşmaya, baskıya ve yabancılaşmaya neden olmuştur. Anarko primitivistler endüstri karşıtlığıyla, işbölümü ya da uzmanlığı kaldırma ve büyük çaptaki teknolojik örgütleri terk etme yoluyla ‘’ uygarlık dışı ‘’ bir yaşam yoluna dönmeyi savunurlar. Primitivizmin (ilkelliğin) anarşist olmayan diğer biçimleri vardır ve bütün anarko-primitivistler, çağdaş uygarlık sorunlarının kaynağını aynı olgu olarak göstermezler.

Bir çok geleneksel anarşist, uygarlığının eleştirisini reddettiği halde diğerleri anarko-primitivistlerin anarşizmle ilgileri olduğunu yalanlar, ancak Wolfi Landstreicher gibi olanları eleştiriyi uygun bulduklar halde kendilerini anarko primitivist olarak kabul etmezler. Anarko primitivistler ekseriye tekrardan yabanıl “rewilding” olarak evcilleşmemiş (feral) olana odaklanan bir uygulama sayesinde ayırt edilirler.

KAVRAMLAR:

Anarko-primitivistler tarıma geçmezden önceki insanların toplumsal, politik ve ekonomik eşitlik oluşturan küçük göçebe (nomadic) oymaklar halinde yaşadıklarını tartışırlar. Kademe (hierarchy) oluşturmaksızın bu oymaklar bazen anarsizm biçimi bir örgenlik olarak görülür. John Moore, anarko-primitivistlerin ‘’ bireyleri,toplumsal ilişkileri ve doğal dünyayla olan karşılıklı ilişkileri yapılandıran iktidarın tüm çoğulcu biçimlerini açığa çıkarmak, meydan okumak ve ondan uzakta kalmak üzere” araştırdıklarından söz eder.
Primitivistler, tarımın doğuşunu takiben insan kitlelerinin gelişiminin, iş bölümü ve kademeleşmeden doğan soyut iktidar ilişkileri ve teknolojik ilerlemelere bundan böyle minnettar kaldığını kabul ederler. Primitivistler bahçıvanlık anarşist toplumda hangi ölçüde yer alırsa alsın bundan hoşlanmazlar, bununla birlikte bazıları perma kültürün bir rolü olabileceğini kabul eder, ancak diğerleri sıkı bir avcı- toplayıcı oluşumdan yanadır.
Primitivizm kültürel antropoloji ve arkeoloji üzerine ağırlık olarak çekilir. Son yarım yüzyıl içinde toplumların bir zamanlar barbar özellikler gösterdiği akademisyenler tarafından daha geniş bir şekilde tekrardan değerlendirilirdi, bazıları şimdi ilk insanın karşılıklı olarak barış ve refah içinde yaşadığını savunmaktadır.
Erken tarım uzmanı Frank Hole ve Mesoamerican uygarlığı uzmanı Kent Flannery ‘’ yeryüzünde hiçbir grubun oyunlara ,karşılıklı ilişkilere ve dinlenmeye ( relaxing) öncelik tanıyan avcı ve toplayıcılardan daha çok boş zamanları olmadığını’’ söylüyordu.
Karl polanyi ve Marshall Sahlins gibi düşünürler ilkel toplulukları ‘’şeyleri’’ mal oluşlarından daha çok faydalı ve güzel oluşları ile hediye ekonomiler olarak karakterize ediyorlardı; şeyler değişim değerlerinden daha çok ihtiyaç temeline dayandırılarak değişime sokuluyordu; toplumsal görev bölüşümü en geniş planda üyelerinin girişimleriyle gerçekleşen işi dikkate almaksızın bir ücret karşılığı fikrini ya da bireysel karı kale almadan, gerçekte “iş” nosyonu olmadan gerçekleşiyordu . Diğer bilgin ve düşünürlerden, örneğin Shepard, antropolog Clavde Lev-i Strauss’tan etkilenerek yazdığı “Evrimsel İlke” de bir türün doğal çevreden hareket ettirildiğinde davranışlarının hastalıklı (pathological) hale geldiğini kabaca dile getirmişti. Shepard, insan türlerinin doğal gelişiminde (ontogeny) yiyecek arama yöntemiyle var oluşu için geçirdiği milyonlarca yıllık evrimin, tarımın neden olduğu yerleşik yaşam tarzı yüzünden karmaşaya döndüğünü uzun bir yazıyla dile getirmiştir.

UYGARLIK:

Anarko – primitivistler uygarlığı, mantıksal, kurumsal olarak ve evcilleşmenin kontrol ve egemen olmanın fiziksel apareyi olarak görürler. Onlar öncelikle başlangıçlar üzerine odaklanırlar. Uygarlık baskının kökeninin altında yatan sorun olarak görülür ve bu nedenle parçalanmalı ya da yok edilmelidir.
Anarko – primitivistler, uygarlığın doğuşunu, yaşam ağıyla derinden bağ kuran bir varoluştan psikolojik olarak ayrı düşen ve yaşamdan geriye kalanların derinden kontrol edildiği 10.000 yıldan fazla süren bir değişiklik olarak tanımlarlar. Onlar uygarlıktan önce gelen şeyleri, boş kalan bolca zamanı, cinsler arası ve toplumsal eşitliği, doğal dünyaya onu yok etmenin dışında yaklaşarak, örgütlü şiddetin yokluğunu, araç ya da bilimsel kurumların olmamasını, güçlü sağlığı ve dinç olmayı tartışırlar. Anarko – primitivistler uygarlığının kitleleri savaşa sürüklediğini kadına boyun eğdirdiğini, nüfusu arttırdığını, özel mülkiyet kavramını getirdiğini, güvenlikte kademeleşmeyi, aynı zamanda hastalıkların yayılımını hızlandırdığını açıkça değerlendirirler. Ayrıca uygarlığın, iç güdüsel özgürlüklerden insanları vazgeçirerek işe başladığını ve ona dayandığını ve bu konuda hiçbir yenileşme yapılamayacağını ileri sürerler.

YAŞAMIN EVCİLLEŞMESİ:

Evcilleştirme, primitivistlere göre, uygarlığın çıkarımlarına ve yaşamın, mantığın sıkı kurallarıyla kontrol edilmesine yarar. Evcilleştirme, özünde evreni kendi içinde kalanları sindirme girişimi olarak tüm dünyayı tek devasa kuralları olan, geleceğin önceden bilinmesine dayalı uygarlık düzeni olarak tanımlayan bir eğilimdir.
Evcilleştirme düzeneğinin : ıslah etme, (taming) çiftleştirme, genetiğini değiştirme , okula gönderme, kafese koyma, korkutma, zoraki elde etme (extort), vaadde bulunma , daraltma, (contract) yönetme, köle yapma, teröre başvurma, öldürme vs. olduğu söylenir. Evcilleştirme yaşamın tehlikelerini belirsizliklerini gidermek isteyen ilk insan gruplarının başlattıkları hastalıklı (patolojik) bir iktidar yönetimi olarak (bkz. Borne out of fear ’’) tam güvenli ve örgütlü bir iktidar-yöntemidir . Primitivistler ( ekseriya-anarko- primitistler) işte bu güce karşı kendilerini donatmışlardır.
Primitivistler onu aynı zamanda (daha özgün bir şekilde) önceleri yaşamış nomadic (göçebe) insan topluluklarının tarım ve hayvancılık yoluyla yerleşmeleri ya da yerleşik hale gelmeleriyle gelişen bir süreç olarak tanımlarlar. Onların iddialarına göre bu çeşit evcilleştirmede evcilleştirilen toprak, bitki ve hayvanlar arası ilişkide buyurgan bir talep vardır, sonuçta insanlıkla totalitler bir ilişki ihtiyacı içindedir. Halbuki onlar yabanıl durumlarda tüm yaşamın kaynaklarıyla bir paylaşma, bir tamamlama içinde olduğunu söylerler, evcilleşme bu dengeyi yok etmektedir. Evcilleşmiş kırlar (pastoral alanlar / tarım alanları, daha sonraki seviyelerde bahçecilik (horticulture) ve bahçıvanlık) önceden var olan açık, paylaşılan kaynakları sona erdirme ihtiyacı içindedir. Halbuki daha önce “bu herkesindi, ”şimdi ise benimdir”. Anarko-primitivistler bu mülkiyet kavramının sonradan yükselen toplumsal tabakalaşma ve iktidarın temelini oluşturduğunu tartışırlar.
Bu kaçınılmaz olarak çevrede toprağın sürülmesi ve istismarına, aynı zamanda insanların neden oldukları tekelleşme ve monopsony’ye (bir çok satıcıya karşın tek alıcı, örn; sağlık hizmetleri (e.ş)) ve insanların yarattığı fazla mesayi değer bazına dayanan toplumsal ilişkilere neden olmuştur oysa biz şimdi yiyecekten toprağa, yaratılıştan düşüncelere değin algılanabilen fiziksel nitelikte kullanabilir her şeyin birilerinin özel mülkiyeti olduğunu biliyoruz.
Bu aynı zamanda böyle bir geçiş yapma girişiminde bulunmamış ya da şu ana değin yıkma, köleleştirme ve grupları sindirme gibi şeylere girişmemiş erken dönem farklı insan gruplarını yok etmeyi köleleştirmeyi ve asimile etmeyi içinde taşımaktadır.
Primitiyistlere göre evcilleştirme ekolojiyi özgür durumdan totaliter konuma değiştirmekle kalmaz bizzat evcilleştirenlerin kendileri kadar evcilleşmiş türleri de köleleştirir. Primitivizme göre evcilleştirmede son dönemin başlarına yaklaşmaktayız, çünkü şu an genetik mühendisliğiyle doğrudan deneyimler yapılıyor ve psikolojik antropolojik ve sosyolojik alanlarda dramatik ve korkutucu bir ilerleme söz konusu. Bu bizi temel ithal eşyalardan ne azı ne de fazlası olan özel eşya ve metalar hale getirinceye değin kendimizi niceleştirme ve eşyalaştırmamıza yol açacaktır.

ATAERKİL YAPININ KÖKENLERİ VE DİNAMİKLERİ

Anarko-primitivistlerin yakaladığı bir şey var ilk başlangıçtan uygarlığa geçişte evcilleşme doğrultusunda yapılan ilk ürün ataerkillik’tir: erkek egemenliğin biçimlenişi ve onu güçlendiren kurumlarda gelişme. Anarko-prmitivistler erkek ve kadın arasında kandırmaca cins ayrılığı yaratıldığını ve ayrımın “öteki” nin üretildiği bir nesneleşme, kontrol, egemenlik, yararcılık ve tüccarlıkla gerçekleştirdiğini söylerler ve bunu da tarım için bitkilerin ve hayvancılık için hayvanların evcilleştirilmesine paralel olarak genel dinamiklerde ve özgün planda yeniden üretimin kontrol edilmesi olarak görürler. Primitivistler tıpkı toplumsal tabakalaşmanın diğer egemenlik biçimlerinde olduğu gibi kadınlara atanan rollerin hiyerarşi yararına, oldukça sıkı(rigid) ve önceden kestirilebilir bir düzenekte kurulduğunu ileri sürerler. Onlara göre kadınlar tarlada yetişen ekinden ya da kırda otlayan koyundan farkı olmayan bir özel mülk gibi görülür. Primitivistler sahipliğin ve mutlak kontrolün arsa olsun, ekinler olsun,, hayvanlar , köleler çocuklar ya da kadınlar olsun uygarlığın kurulu deviniminin bir parçası olduğunu tartışırlar. Bir primitivist için ataerkillik (patriachy), kadınlar üzerine egemenlik kurmak ve doğayı zorla ele geçirerek bizi toptan yok oluşa doğru sürüklemektir. Onlar daha da ileri giderek bunun gücü sınırladığını, yabanıllık,özgürlük ve yaşam üzerinde kontrol ve egemenlik sağladığını kanıtlarlar. Onlar ataerkil koşulların tüm karşılıklı eylemlerimize, cinselliğimize, birbirimizle ve doğayla olan ilişkimize damgasını koyduğunu dile getirirler, ayrıca olası deneyim spektrumunu şiddetle kısıtladığını ileri sürerler.

İŞ VE UZMANLIK AYRIMI:

Anarko primitivistler iş bölümü ve uzmanlığı, köklü ve uzlaşmaz sorun olarak uygarlığın içinde katı toplumsal ilişkiler olarak görme eğilimindedir. Onlar, kendimize bakma ve kendi ihtiyaçlarımızı gidermede uygarlığın her daim ayırma ve güçsüz bırakma tekniğiyle bu yeteneklerimizin önünü kestiğini düşünürler. Uzmanlığın burada bastırılmış toplumsal ilişki ve etkileri kaçınılmaz olarak eşitsizliğe yönlendirildiği görülmektedir.

BİLİMİN REDDİ:

Primitivistler dünyayı değiştirmeyi öngören bir anlayış yöntemi olan çağdaş bilimi reddederler. Bilimin primitivistler tarafından tarafsız olduğu düşünülemez. O,uygarlığı haklı kılacak ve güçlendirecek güdü ve ön kabullerle (assumptions) donatılmıştır.
Çağdaş bilimsel düşünce, primitivistlere göre dünyayı gözlemlemeye ve anlamaya dayalı ayrılmış nesneleri bir araya getirme girişimidir. Bu konuyu tamamlamak için primitivistler gözlemlenen şeyden gözlemlenenin bir parçası olduğu tanımlanmamış olan gözlemleyenin bizzat kendisine doğru hareket eden bilgiye tek yoldan kanal olmayı sağlaması için bilim adamlarının duygusal (emotionally) ve fiziksel olarak kendilerini bir mesafede tutmaları gerektiğine inanırlar..

Primitivistler, mekanik dünya görüşünün bu zamanın egemen diniyle aynı görüşleri paylaştığını gösterirler. Bilim sadece sayısal olanla ilgili şeyleri araştırdığı halde primitivistler onun bireysel değerler ya da duygular (emotions) açısından kabul görmediğini ima ederler. Halbuki primitivistler bilimin sade yeniden üretilebilir (reproductible), öngörülebilir (Predictale) ve tüm gözlemciler için ayni olan şeyin gerçek ve önemli olduğunu iddia etmesine karşın primitivistler gerçeğin bizzat yeniden üretilebilir ve öngörülebilir olmadığına ya da tüm gözlemciler için ayni olmadığına inanmaktadır.
Bilim, primitivistler tarafından gerçeği sadece kısmen göz önüne alan ve böylece de varsayılanı indirgemenin suçlusu olarak görülür. Ölçümlenebilirliğin, nesnelleştirilebilirliğin (objectifiability), sayılandırılabilirliğin, (quantifiability), öngörülebilirliğin (predictability), kontrol edilebilirliğin (contollability) ve tek düzeliğin (uniformity) bilimin araç ve gereçleri olduğu söylenir. ‘Bu’, der primitivistler, her şeyin her şeyle ve diğerleriyle nesnelleşmesi, sayısallaşması, kontrol edilmesi ve tekdüzeleşmesi şeklindeki dünya görüşüne yol açar. Primitivistler ayni zamanda bilimi,sapkın (anomalous) deneyimlerin, sapkın düşüncelerin ve sapkın insanların kusurlu makine parçaları gibi yok edilmesi ya da işlevini yitirdiği için fırlatıp atılması gereken düşünceleri geliştirdiklerini görürler.

TEKNOLOJİNİN SORUNLARI:

Primitivistler çağdaş teknolojiyi tümüyle suçlarlar. onlar onu iş bölümünün yaşandığı kaynakların ortaya çıkarıldığı ve bu projeleri kar amacıyla geliştiren sömürü düzenini içeren karmaşık bir dizge olarak görürler. Onlar çağdaş teknolojiyle yüzleşmede ve onun sonuçlarında her daim bir yabancılaşma bir dolayımlılık ve çarpık bir gerçeğin olduğunu tartışırlar. Çağdaş teknoloji de tıpkı bilimler gibi tarafsız bir değer olarak düşünülür. Teknolojiyi üreten ve kontrol eden değerler ve amaçlar kendi içinde yerleşiktir.

Çağdaş teknoloji primitivistlerce birçok bakımdan basit araçlardan uzakta ele alınır. Basit bir alet özgün bir konuda yakın çevrede geçici olarak kullanılan bir elemandır. Aletler, kullananı işe yabancılaştıran karmaşık bir sistem olarak görülmezler. Primitivistler bu ayrımın, otoritenin türlü biçimlerine yol açan sağlıksız ve dolayımlı (mediated) deneyimlere yol açan teknolojiye içkin (implicit) olduğunu ileri sürerler. Her daim çağdaş planda zaman-kazandıran bir teknoloji olduğu söylenen egemenlik, primitivistlerin ileri sürdükleri gibi orijinal teknolojiyi desteklemek, yakıt vermek, korumak ve onarmak için daha fazla teknolojik üretim gereksinimi yaratır. Primitivistlerin tartıştıkları bu olay, çok hızlı biçimde onu yaratan insanlardan bağımsız olarak ortaya çıkan karmaşık bir teknolojik dizgeye yol açar. Primitivistler bu dizgenin, doğal dünyayı yöntemli bir biçimde yok ederek, ayıklayarak yada düşük bir dereceye indirgeyerek sade makinelere uygun bir dünya yarattığına inanırlar.

ÜRETİM VE ENDÜSTRİYELLİK

“Endüstriyel yaşam tarzı endüstriyel bir ölüm tarzına yol açacaktır. Shiloh’dan Dachau’ya, Antietam’dan Stalingrad’a Hiroşima’dan Vietnam ve Afganistan ’a kadar endüstri ve teknolojinin büyük özgünlüğü, insan cesetlerinin kitlesel üretimidir”.
Edward Abbey

Primitivistlere göre çağdaş tekno kapitalist yapının esas tamamlayıcısı merkezi güç, doğa ve insan sömürüsü üzerine kurulu mekanize bir sistem olan endüstrileşmedir. Kırım (Jenosit), çevre yıkımı (ecocide) ve sömürgecilik olmasaydı endüstriyelcilik olamazdı derler. Hatta daha da ileri giderek bunu korumak için baskıya dayanan yönetim, arazi yağması, zorla çalıştırma, kültürel yıkım, sindirme (asimilasyon), ekolojik yıkım ve global ticaretin, iyi niyetle dahi olsa lüzumlu kabul edildiğini söylerler. Primitivistler, endüstrileşmenin yaşamı standartlaştırmasının onu nesneleştirdiğini ve mülkleştirdiğini , tüm yaşamı potansiyel bir kaynak olarak gördüğünü ileri sürerler. Onlar endüstrileşmenin eleştirisini, devletin anarşist eleştirisinin doğal bir uzantısı olarak görürler, çünkü onlar endüstrileşmeye geçmişten intikal eden bir otoriterlik olarak bakarlar.
Primitivistlerin endüstriyelcilikle tartıştıkları konular şöyledir: Endüstriyel toplumu korumak için birileri makineleri yapılandırmak beslemek ve yağlamak üzere (genellikle) yenilenmesi olanaksız olan kaynakları savunulamaz biçimde elde etmek için toprakları keşfetmek ve sömürgeleştirmek üzere eyleme geçmelidir. Bu sömürgecilik, ırkçılık, cinsel ayrımcılık (sexism) ve kültürel şovenizm tarafından akla uygun hale getirilir. Bu kaynakları elde etme sürecinde insanlar zorla yerlerinden edilir. Buna ilaveten insanlar, makine üreten fabrikalarda çalıştırılmak için mülksüzleştirmeli, köleleştirmeli ve kendilerine bağımlı hale getirmeli, aksi takdirde endüstriyel sistemi yok edecek, zehirleyecek ve değerini düşürecektir.

Primitivistler endüstriciliğin kitleleri merkezileştirmeksizin uzmanlaştırmaksızın var olamayacağını savunurlar. Üstelik bu varlığı ve globalizmi sürekli kılmak için endüstriciler bu kaynakların dünyanın her tarafına taşınmasını talep ederler ve bu globalizm onlara göre mahalli idareleri ve kendi kendine yeterliliği baskı altına alır. Sonuçta primitivistler endüstriciliğin arkasında mühendisçe bakış acıları olduğunu ve bu ayni dünya görüşünün köleliği, genosidi, ekosidi (çevre yıkımı) ve kadının baskı altına alınmasını onayladığını düşünürler.

SOLCULUĞUN ÖTESİNDE

Primitivistler kendilerini solun bir parçası olarak görmezler. (Bkz. Post-sol anarşi) Bilakis sosyalist ve liberal eğilimleri kokuşmuşluk olarak görürler. Primitivistler solun hedefleri konusunda dev bir yanlışın içinde olduğunun kanıtlandığını öne sürerler. Sol, primitivislere göre genel bir deyimdir ve tüm sosyalist eğilimleri kabaca tanımlar (sosyal demokratlar ve liberallerden komünistlere kadar) “kitleleri” daha “ilerici” bir gündem içinde yeniden toplumsallaştırmak ister, bunu yaparken de yanlış bir “birlik” (unity) yada politik patilerin yaratılması konusunda zorlayıcı (coercive) ve hileli (manipulative) yaklaşımlarda bulunur. Halbuki primitivistler yürütmedeki yöntem ve aşırılıkların değiştiğini düşünürler ve tümünde itici güç sanki aynıdır:
Ahlak(morolity) temeline dayanan kollektif ve monolitik dünya görüşü.

KİTLE TOPLMUNA KARŞI:

Bir çok anarşist ve devrimci zamanının önemli bir bölümünü, üretim şema ve mekanizmalarını geliştirmek, dağılımla, adaletle ve çok sayıda insan arasındaki iletişimle; başka bir değişle karmaşık bir toplumdaki işlevselliği geliştirme doğrultusunda harcar. Primitivistler toplumsal politik ve ekonomik kordinasyonlar ve karşılıklı yükümlülüklerde ya da yönetim mekanizmalarında yer alan ihtiyaca göre örgütlenmelerdeki global (ve hatta bölgesel) öngörüleri (premise) kabul etmezler. Pratik ve filozofik nedenlerle kitle toplumunu reddederler. Önce onlar doğrudan deneyimin merkezin dışında yer alan varlık mod unun tümüyle dışındaki durumun işlevselliği için gerekli olan egemenliği geçmişten intikal etmiş yönetimin temsil etme niteliğini reddederler. Onlar toplumu gütmek yada farklı bir toplumu örgütlemek istemezler. Tümüyle farklı bir gönderim tasarımında bulunmak isterler. Her bir grubun otonom olduğu ve kendi deyimleriyle nasıl yaşanacağına kendilerinin karar verdiği, aralarındaki tüm ilişkilerin zorlamaya dayanmadığı, çekim, özgürlük, ve açıklıkla yürütüldüğü bir dünya isterler.

Primitivistlere göre kitle toplumu sade otonomiyle ve bireyle değil tüm içinde yaşanan toplulukları oluşturan ekolojik ilişkiler ağıyla korkunç bir çarpışmaya girer. Onlar onu kolay görürler, katlanılabilir değil (global ekonomik sistemlerde ihtiyaç duyulan kaynak çıkarım nakliye ve iletişim kabilinden). Onun belirsiz biçimde devam etmesi olanaksızdır ya da desteklenebilir, insancıl bir kitle toplumu için alternatif planlar yaratmasına olanak yoktur.

ÖZGÜRLEŞME VE ÖRGÜTLENME:

Anarko primitivizmin yeşil- siyah bayrağı

Primitivistler, organize modellerin hep aynı olandan fazlaca üretmelerini kınarlar. Gerçi bazı primitivistler ara sıra bir iyi niyetin olduğunu kabul etseler de örgütsel model geçmişten gelen ataerkil olan ve güven verici olmayan anarşiyle zıtlaşan bir düşünce kurgusu olarak görülür. Primitivistler gerçek çekici ilişkilerin, gün be gün samimi ihtiyaçlara dayanan ilişkilerin bir diğeri tarafından derinden anlaşılmasından kaynaklandığına inanırlar, yoksa örgütlere, ideolojilere yada soyut fikirlere dayandığından değil. Onlar, örgütsel modellerin “kollectif” olanın lehine bireyin ihtiyaç ve arzusunun baskı altına aldığını düşürürler, öyle ki bu olay her iki şeyi, direnç ve görüşleri (visions) standart hale getirmeye çalışır. Partilerden platformlardan federasyonlara kadar primitivistler projelerde ölçü arttığında, bireylerin kendi yaşamlarına verdikleri anlamın ve saygının azaldığına dikkati çekerler.

Alışılmış örgütsel modellerden daha çok , primitivistler resmi olmayan (informal) benzeşim (affinity)-temeline dayanan örgütlenmeleri savunurlar,ve düşünce- üreten projelerde yabancılaşmanın minimalize olmasından yanadırlar ve bunu arzularımız ve eylemlerimiz arasında dengeyi bulma şeklinde değerlendirirler.

DEVRİM REFORMA KARŞI:

Anarşistler gibi primitivistler de temelde hükümete karşıdır, yani devletle (ya da herhangi bir hiyerarşik kurum ve kontrol mekanizmasıyla) her nevi iş birliği ya da aracılık – taktik bazı alışverişler bunun dışında olmak üzere- buna dahildir. Bu durum, tarihsel açıdan kendisine sanki devrimmiş gibi gönderme yapılan belirli bir süreklilik ya da stratejik bir yönelimi gerekli kılar. Primitivistler devrimle, temel açıdan bir toplumsal ve politik görünüm değişikliğini kast ederler. Anarsitlere göre bu, çatının temelden değişmesidir. Devrim “revolution” sözcüğü nereye yöneltilirse oraya tabidir, aynı zamanda devrimci doğrultudaki eylemleri de kapsamak üzere. Yine anarşistlere göre bu, soyut iktidarın tümüyle ayrışması amacını taşıyan bir eylemdir.

Diğer yandan reform, mevcut düzenin elemanlarıyla uyum sağlamayı ya da seçici planda onu korumayı amaçlayan eylem ya da stratejiyi empoze eder gibi görünür ve tipik bir biçimde bu sistemin yöntem veya apareylerinden yararlanır. Devrimin amaçları ve yöntemlerinde bu tartışılır, sistem bağlamında ise ne zorla kabul ettirilir ne de rolü benimsetilir. Anarşistlere göre devrim ve reform birbiriyle çatışan (incompatible) yöntem ve amaçlarla edilen dualardan (invoke) ibarettir ve belirli pragmatik kestirme (expedient) yaklaşımlardan ibaret olmalarına karşın sürekli bir biçimde varlığını sürdüremez.
Primitivistlere göre devrimci eylem, uygarlığın tüm kuruluşunu ya da paradigmasını sorgular,meydan okur ve sökmeye çalışır. Devrim, insanları o doğrultuda yapılandırdığımız veya hazırladığımız çok uzak ya da belirli mesafede yer alan tekil bir olay değildir, aksine bir yaşam yolu ya da bir yaklaşım pratiğidir.

SİMGESEL KÜLTÜRÜN ELEŞTİRİSİ

Bazı Anarkoprimitivistler simgesel kültür doğrultusunda artan değişiklikleri, doğrudan karşılıklı eylemlerden bizi ayıran anlamda yüksek bir sorunsal olarak görürler. Primitivistlerin simgesel kültürün bütün biçimlerini elimine ettiklerini düşünenler, çoğu kez buna yanıt verirken bunu “Yaa, işte, oflayıp puflamayı siz istemediniz mi?” gibi bir sonuça ulaştırırlar. Bununla birlikte eleştiriler, sorunları tipik bir biçimde geçmişten günümüze gelen bir haberleşme ve anlayış biçimi olarak kabul eder, öyle ki bu anlayış,birincil planda diğer duyusal ve aracısız anlama araçlarının simgesel düşüncesi pahasına (ve hatta dışındaki) şeylere bel bağlamaktır. Simgesel üzerindeki vurgu, doğrudan deneyimin, dil, sanat, sayı,zaman vs. gibi biçimlerdeki arada yer alan deneyim ortamlarından bir ayrılmadır.
Anarko primitivistler simgesel kültürün biçimsel ve biçimsel olmayan yollarla bizim tüm algılamalarımızı süzgeçten geçirdiğini ve bizim gerçekle doğrudan ve aracısız temasımızı kopardığını tartışırlar. Şeylere isim vererek onların ötesine geçerler ve temsil edilenin mercek altına alındığı dünyanın çarpıtılmış imajıyla dolayımlı ilişki kurmak için alanını genişletirler. İnsanların simgesel düşünceyle fiziksel bağlantılı (hard-wired) olup olmadıkları ya da onun (simgesel düşüncenin) kültürel bir değişim veya adaptasyon olarak geliştirildiği tartışılabilir, ancak anarko primitivistlere göre simgesel dışavurum ve anlayış yöntemi sınırlı ve aldatıcıdır ve buna aşırı bağımlılık nesnelleşmeye, yabancılaşmaya ve algısal tünel vizyonuna ulaştırır bizi. Birçok anarko-primitivist, söz gelimi dokunma ve kokuda olduğu gibi algılama ve dışa vurumda da eşsiz ve bireye özgün konuları deneyimleyen ve geliştiren ve bir diğerini etkileyen veya bilişimin hareketsiz olanı canlandıran ve/ya yeterince kullanılamayan yöntemleriyle temas kurmak için eskiye dönük çalışma ve pratiklere giriştiler.

ETKİLER:

Anarşistler karşılıklı yardım (mutual aid) ilkesine dayanan toplulukları destekleyen ve gerçek eşitlikçi (egalitarion) ilişkiler için gayret sarfeden ve tüm tutucu soyut güçlere meydan okuyan anti- otoritaryan girişimlere katkıda bulunurlar. Bununla birlikte Primitivistler, sade insan yaşamı üzerinde değil geleneksel anarşistlerin çözümlemelerinin de ötesine giden ve tüm yaşamda üstünlük kurmayı reddeden (non-domination) düşüncelerin alanını genişletirler. Primitivistler neye karşı çıktıklarını ve nasıl buralara geldiklerini anlamak, doğrultularını değiştimek ve bilgi almak için uygarlığın kökenlerine bakarken antropologlardan yardım alırlar. Anti-teknolojik endüstriyel eyleme yönelmeyi körüklemek için Luddite’lerden ilham alırlar. İsyancılar (insurrectionalists) sade ince eleştiriler için değil uygarlığın mevcut kurallarına karşı tanımlamalarda bulunmak ve kendiliğinden saldırı geliştirme amacıyla bir perspektif geliştirirler.

Primitivistler situasyonistlere, seyircilere ve mülkiyet toplumundaki yabancılaşmaya çok şey borçlu olduklarını ileri sürerler. Derin ekoloji (deep ecology) ekonomik kullanım değerinin insanların yer almadığı bağımsız dünyasıyla ve tüm yaşamın esenliğinin ve serpilip gelişmesinin geçmişten intikal eden farkındalıkla bağ kurmak olduğunu anlayan bir perspektifle primitivistleri bilgilendirmektedir . primitivistler derin ekolojistlerin yaşamın zenginliği ve ayrıcalığı konusunu değerlendirirken yaşayan insanların dünyanın yaşamayan bölümüne karışmalarının baskıcılık ve aşırılıklar taşıdığını görürler.

Biyorejyonalistler, kendi yaşamsal bölgelerinde (bioregion) yaşayarak toprakla, suyla iklim bitkileriyle hayvanlara ve kendi yaşamsal çevrelerinin genel modelleriyle yakın bağlar kuran bir perspektif geliştirirler. Primitivistler çeşitli yerli (indigenous) kültürlerden, toprağa bağlı (earth based) insanlardan ve şu an yaşayanlardan derin etki alırlar. Bununla birlikte primitivistler, yaşamla karşılıklı ilişkiler içinde kendilerini her daim sağlıklı kılan ve yenileyen dayanıklı (sustainable) teknikleri öğrenme ve birleştirme atılımı içindedirler. Onlar bunu, yerli halkı ve yerli kültürleri, yüzeysel olmadan ve genelleştirmeden ve onlara saygı duyarak ve onların kültürel kimlikleri ve karakteristikleriyle bütünleşmeden (without co-opting) anlamayı önemserler. Primitivistler aynı zamanda tüm insanlığın toprağa bağlı topluluklardan geldiğini, toprakla olan bağlılıklarından bir güçle uzaklaştırıldıklarını ve böylece karşı sömürgeci mücadelelerin içinde yer aldıklarını anlamanın önemini hissederler. Onlar aynı zamanda yabanıl (feral) olandan da esinlenirler. Evcilleşmeden kaçanlar vahşi olanla yeniden bütünleşecektir ve doğal olarak primitivistler yerzüyle uyum içindeki yabanıl varlıklarla onur duyarlar. anımsatmakta yarar var, birçok anarko primitivist benzer kaynaklardan etki alır, anarko primitivism bu düşünce ve eylemlerle bütünleşen ya da bağ kuran her birey için oldukça kişiseldir.
ÇEVREYE MÜDAHELE ETMEDEN VARLIKLARI DOĞAL KOŞULLARINA KAVUŞTURMA (REWİLDİNG) VE ONLARLA YENİDEN BAĞ KURMA (RECONNECTİON)

Bir çok primitivist anarşiste göre yeryüzünde tekrar yabanıllaşma ve yeniden bağ kurma bir yaşam projesidir.
Onlar bunun zihinsel algılama ya da ilkel yetilerle sınırlanmaması gerektiğini bunun yerine evcil olurken, kırılırken (fracture) kendimizden, bir diğerinden ve dünyadaki yerimizden olurken içine düştüğümüz sapkınlığı derinden anlamamız gerektiğini ileri sürerler. Yeniden yabanıllaşma yaşam alanımızda (bioregion) doğal olarak oluşan bitkiler hayvanlar ve eşyalarla kendimizi nasıl beslediğimizi, nasıl sığındığımızı ve nasıl saklandığımızı içeren uzun süreli, dayanıklı (sustainable) bir birlikte var oluşu geliştiren ve yeniden kazanılan yetileri içeren fiziksel tamamlayıcılara sahip olma gibi anlaşılır. Bir başka değişle fiziksel ifadelerin, apareylerin ve uygarlığın alt yapısını (infrastructure) içerdiği de söylenebilir.

Yeniden eski doğallığına kavuşturma, kendi kendimizi ve bir diğerini 10 000 yıllık döngüselde kavranmış olanla iyileştirmeyi, hiyerarşik ve baskıcı olmayan topluluklarla birlikte nasıl yaşanacağını ve bizim toplumsal modellerimizde evcilleşen düşünce kurgularını yapı bozumuna uğratmayı içeren duygusal tamamlayıcıları içerecek şekilde tanımlanmalıdır. Primitivistlere göre tekrar yabanıllaşma, yabancılaşma (alienation) ve meditasyon üzerinde öncelik taşıyan doğrudan deneyim ve tutkuyu, gerçeğin bütün bakış açılarını ve dinamiğini tekrardan düşünmeyi, yaşamı savunurken ve özgürleşen bir varlık için savaşırken sezgilerimize daha çok güvenmeyi ve iç güdülerimize daha çok bağlanmayı ve ataerkil kontrol ve evcilleşme yüzünden binlerce yıldır tümüyle yıkıma uğramış dengeyi yeniden sağlamayı içerir. Yeniden eski doğaya bir uygarlık dışı olma sürecidir.

BAĞLANTILAR:

Birleşik Amerika’da anarko-primitivizm önemli ölçüde John Zerzan,Kevin Tucker, Daniel Quinn,Derick Jensen ve John Gowdy gibi yazarlarca desteklenmektedir. Anarko- primitivist eylem, radikal çevrecilikle bağıntı içindedir, Theodor Kaczynski (“The Unabomber”)’nin düşünceleri sayesinde daha çok ilgi toplamıştır. Bunu onun ‘Luddite’ bomba kampanyası izlemiştir. Yakın zamanlarda anarko- primitivizm ‘Green Anarchi’,’Species Trailer’ ve zaman zaman ‘Anarchy, A Journal of Desire Armed’ ve hatta ‘CrimetInc’.. sayesinde coşkulu bir patlama yakalamıştır. Şu an ki anarko-primitivist eylem ‘Fifth Estate’ dergisinden kaynaklanmaktadır ve 1970 ve 1980’lerde Fredy Perlman,David Watson, Bob Brubaker ve John Zerzan gibi yazarlar aracılığıyla bir seri gelişim kazanmıştır. 1980’lerin sonlarında, Watson ve Zerzan’ın primitivizm biçimleri arasındaki derin farklılıklar bir yarılmaya neden olmuştur.

1990’larda ‘UK Magazine ‘Green Anarchist’, anarko- primitivizm yolunu benimsemişti, bununla birlikte anarko-primitivist olmayan bir çok ‘Green anarchist’ vardı..

Uygarlık karşıtı Anarşistler, İspanya,İsrail,Türkiye, İsveç, Finlandiya ve Hindistan’da ayni zamanda grup olarak örgütlüdür.

Anarko –Primitivizm, Neo-Tribalizm (Yeni Kabilecilik)’le hem ortaklık yapmış hem de ondaki radikal eğilimlerden etkilenmiştir.

ELEŞTİRİLER

Anarşizmin kendi bünyesinden gelen eleştiriler

primitivizme karşı kayda değer eleştiriler Noam Chomsky, Michael Albert, Brian Sheppard, Andrew Flood, Steward Home’dan gelmiştir ve özellikle Murray Bookchin’in Social Anarchism ya da Lifestyle Anarchism ( sosyal anarşizm ya da Anarşizm yaşam biçimi ) başlıklı polemik yapıtında görülebilir.

Nüfus

Hem eleştirmenler hem de anarko primitivizmin taraftarları, eğer herkes bir avcı-toplayıcı olarak yaşasaydı, dünyanın bugün 6,5 milyarın üstündeki nüfusun çok daha azını taşıyacağı konusunda genellikle hemfikirdir.

ikiyüzlülük
Medya Teknolojisinin Kullanımı

Primitivistlere karşı yapılan alışılmış bir eleştiri onların görüşlerini yaymak için yayın yolunu ve internet teknolojilerini kullanmış olmalarıdır. Bu argümanlarda onların çağdaş teknolojiyi kullanmaları içten olmamak ve ikiyüzlü olmak şeklinde ima edilmiştir.

Derrick Jensen, John Zerzan gibi primitivistler ve daha birçokları, kendi inançlarını yayarken internet ve medyatik araçlar kullanmış ve ikiyüzlü-hypocritical görünüşü bertaraf etmek için hiçbir şey yapmamışlardır. Onlar bugün bir biçimde her yerde bulunan etkin araçları kullanırken bu teknolojilerin artık hiç üretilmeyecekleri ve kullanılmayacağı bir toplumu umutla yaratabileceklerine inanmaktadırlar. Derrick Jensen bu eleştirileri yanıtlarken önce “ bizzat kendi durumlarındaki zayıflığı açığa çıkartmaktalar: onlar bizim mesajımızın özünü püskürtemezler, sadece habercilere saldırırlar “ ifadesini kullanmıştır.

Yaşam biçimi

Bazılarının ikiyüzlülük olarak düşündüğü alışılmış diğer bir eleştiri de çok az primitivist filozofun bizzat primitivist toplumlarda yaşamış olduğudur.
Jensen, primitivistlerin tümüyle primitivist bir yaşam biçimi sürdürmedikleri konusunda eleştirmenlerin doğru söylediğini açıklarken primitivistlerin bunu yapmamayı seçtiklerini söylemelerinin haksızlık olduğunu belirtmiştir. O, böyle bir yaşam biçiminin sürdürüldüğü bir sistemde hiçbir yasal seçim hakkı olmadığından, insanların nasıl yaşamaları konusunda gerçek bir seçim yapmazdan önce “ endüstriyel ekonominin parçalanması “ nın gerekli olduğuna inanmaktadır.

Örneğin primitif yaşam biçimini seçen Theodore Kaczynski şunları söylemektedir:
Gerçeği söylemek gerekirse ben aslında politik eğilimli biri değilim. Gerçekte benim daha çok ormanda yaşamam lazım. Eğer birileri orayı yol için kesmeseydi, ağaçları kesip helikopterlerle ve kar arabalarıyla vızıldamasaydılar ben orada yaşıyor olacaktım, geri kalanlar kendilerini düşünsün. Politik konularla haşır neşir oluyorum, çünkü söz gelimi oraya sürükleniyorum.

Öncelikle yaşam biçimini değiştirmeye odaklandığında Jensen,“onlardan dikkatlerimizi uzaklaştırırsak iktidardakilerin çıkarlarına hizmet etmiş oluruz, bunun yerine birinin “iktidarda olanlardan” daha çok kendini “sorun” olarak düşünmesi gerek şeklinde bir talebi bulunmaktadır.

Uygarlık ve şiddet

Anarko-primitivistlerin önerilerine karşı bir başka eleştirel saldırı da kademeleşme (hierarchy) ve kitlesel saldının uygarlığın sonucu olduğu tartışmasıdır, örneğin şempanzelerde gözlemlenen egemenlik (dominance) ve toprak mücadelesi.. Anarko-primitivizm içinde bazı düşünürler,örneğin Pierre Clastres, ilkel toplumlarda doğal dengeyi kurmak için anarşiyi benimserken belirli ölçüde şiddet kullanımının gerekli olduğunu antropolojik açıdan ileri sürmüştür.

Anarko-primitivistler, bazı antropolojik göndermelere dayanarak avcı-toplayıcı toplumların güçlü doğalarıyla savaştan,şiddetten ve hastalıklardan az etkilenebileceklerini savunurlar.

Pratik

Diğer bir soru,anarko-primitivistlerin pratikçi olduklarını kabul etmeye dayanmaktadır. John Zerzen, primitivist idealleri pratiğe geçirmenin inandırıcılık açısından oldukça zor olduğunu kabul eder. “Büyük bir meydan okuma, kocaman göz alıcı fikirleriniz var, ama gerçeklerle yüz yüze geldiğiniz zaman ne olacak, biz tahmin ediyoruz, ama bilmiyorum bu iş nasıl gidecek… O gerçekle yüz yüze gelmek için daha çok yolu(muz) var ama yüzleşmek zorundayız. Sorunlu şeylerle yola çıkıyorsun ve insanların diyalog kurabilecekleri alanı genişletiyorsun ve başka hiçbir yerde harekete geçirilmemiş sorunları yükseltiyorsun. Ancak bizim elimizde insanların ne yapmaları gerektiğine dair örnek tasarımlar (blue prints) bulunmamaktadır.

Diğer primitivist düşünürler bir felsefe olarak primitivizmin şu an ki bağlamda dahi sayısız pratik uygulamaları olabileceğini önermektedir. Bunlar Paleolitik (Yontma Taş Devrine ait) diyet,beslenme ve egzersiz, tüketimin azaltılması,sade yaşam, kendi işini kendin yap eğilimi, yöresel yeterlilikte artış, zamanı daha çok dışarıda geçirme, avlanma ve balık tutma, yöresel toprakla bağlantı, doğasal farkındalık ve primitif yabanıl yetileri geliştirme, aile ve yöresel topluluğu içeren bireysel ilişkilere yoğunlaşma ve yerli halkla dayanışmada etkinlik olabilir. Dünya görüşü olarak primitivizm, “homoseksüellerin hakları” ve çocuk düşürme’den çevrecilik, avcılık ve vejetaryanlığa kadar farklı eğilimlerle politikayla temas kuran çeşitli çağdaş toplumsal sorunları çözümleyen yerli insanlarla uzun süreli ilişkilerde güven verme eğilimindedir.

Kitle Toplumu

Brian Sheppard, anarko-primitivizmin hiçbir zaman bir anarşizm biçimi olmadığı üzerinde durmaktadır. Anarşizm Primitivizme Karşı’ da şunları yazar: “Son on yıl içinde yarı-dini mistik gruplar, (bilim, akılcılık ve “teknoloji” örtüsü altında rasgele bir araya getirilen teknolojinin reddi) olarak savundukları anarşizmle primitivizmi eşitlemeye başladılar. Gerçekte bu ikisinin bir diğeriyle hiçbir ilişkisi yotur.

Flood bu önermeyi onaylar ve “özgür bir kitle toplumu yaratmak” olarak tanımladığı anarşizmin temel amacıyla primitivizmin çatıştığını gösterir.

Primitivistler “kitle toplumunun” özgür olabileceğine inanmazlar. Onlar endüstri ve tarımın kaçınılmaz olarak kademeleşme ve yabancılaşmaya yol açacağına inanmaktadır. Onlar tekno-endüstriyel toplumların işleyiş mekanizması için gerekli iş bölümünün insanları fabrikalara güvenmeye zorladığını ve diğer uzmanların yaptığı işlerin ise, yiyeceklerini,giyeceklerini, barındıkları yerleri ve diğer ihtiyaçlarını üretmeye zorladığını ve bu bağımlılığın onları, ister beğensinler, ister beğenmesinler toplumun bir parçası olmaya ittiğini ileri sürmektedir.

Dilin eleştirisi

Çünkü simgesel kültür eleştirilerini bizzat dile kadar genişleten bazı primitivistler var. George Town Üniversitesi profesörü Mark Lance bu özgün primitivizm kuramını “Tam anlamıyla delice bir şey, özgün bir bağlantı kurma amacıyla bir şey yaratmak istiyorsun ve bunun için kullandığın kabı yok etmen gerekiyor.”

not: 19. yüzyıl başlangıcında makineleşme hareketine karşı çıkan işçi gruplarına verilen isim. Ludditeler emek yerine makine ikamesini propaganda kampanyaları açarak, gösteriler düzenleyerek ve şiddete başvurarak önlemeye çalışmışlardır. Terim adını bu eylemlere öncülük eden Ned Ludtan almaktadır. (All in one dictionary)

Wikipedia,the free encyclopedia’da yer alan orijinal metinden çeviren, Erkan ŞİMŞEK

http://www.ekolojistler.org/anarko-primitivizm-cev.-erkan-simsek.html

Advertisement

October 13, 2009 - Posted by | anti-endustriyalizm, ekolojist akımlar, ekotopya heterotopya utopyalar, kir yasami, somuru / tahakkum

142 Comments »

 1. Hi, Neat post. There is an issue with your web site in internet explorer, may check this?
  IE still is the market chief and a large element of other folks will pass
  over your magnificent writing due to this
  problem.

  Like

  Comment by iki kisilik oyunlar | September 25, 2012 | Reply

 2. It’s an awesome paragraph designed for all the web visitors; they will get benefit from it I am sure.

  Like

  Comment by riu palace aruba pictures | November 5, 2012 | Reply

 3. As sad as it was, Ron and Jessica had to leave to start their own family.
  Because of outdated and obsolete graphics driver.
  Assassin’s Creed: Revelations.

  Like

  Comment by Joe | December 4, 2012 | Reply

 4. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.

  Like

  Comment by matrikelkort rudersdal | December 20, 2012 | Reply

 5. Please let me know if you’re looking for a author for your blog. You have some really good articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love
  to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested. Many thanks!

  Like

  Comment by Jacklyn | December 30, 2012 | Reply

 6. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress
  on a number of websites for about a year and am concerned about switching to another platform.

  I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my
  wordpress posts into it? Any help would be greatly
  appreciated!

  Like

  Comment by http://ewhaewha.com/ | January 1, 2013 | Reply

 7. Thank you for any other informative website. The place else may just I get that kind of
  information written in such a perfect way?
  I’ve a project that I’m just now operating on, and I’ve been on the glance out for such info.

  Like

  Comment by study abroad program in college | January 1, 2013 | Reply

 8. Hi! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest
  writing a blog article or vice-versa? My site covers a lot
  of the same topics as yours and I think we could greatly
  benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Excellent blog
  by the way!

  Like

  Comment by prescription glasses frames | January 13, 2013 | Reply

 9. It’s the best time to make a few plans for the long run and it is time to be happy. I’ve learn this put up and if I may I wish to suggest you some attention-grabbing things or advice.

  Maybe you could write subsequent articles regarding this article.
  I wish to learn more issues about it!

  Like

  Comment by Misty | January 16, 2013 | Reply

 10. Every weekend i used to pay a visit this web page, for the reason that i want enjoyment, since this this site conations
  really fastidious funny stuff too.

  Like

  Comment by korean colon Cleanser | January 20, 2013 | Reply

 11. Hello! I’ve been reading your website for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Austin Texas! Just wanted to mention keep up the excellent work!

  Like

  Comment by how much is elie saab wedding dresses | February 5, 2013 | Reply

 12. Diecie niskowęglowodanowej być może istnieć jędrny strategia wyszczupleć błyskawicznie.
  Natomiast, remonty mokotów ceny zostały po ścisłej diecie niskowęglowodanowej na kilka tygodni, tudzież chwilowo
  twój utrata wagi jest w zastoju, nie jest proste egzegeza ma wszystko zdziałać
  spośród hormones.This artykule pokażemy,
  podczas gdy zwiększyć osobisty tłuszcz -palenie hormony
  natomiast podskakiwać usługi malarskie ochota odchudzanie znowu, nawet malowanie ścian cennik Twoja waga uderzył długoterminową plateau na swojej niskowęglowodanowej 1-te rzeczy musisz firmy remontowe warszawa, kiedy
  ważne jest twoje hormony są, jeśliby chodzi o utratę wagi.
  Hormony to co rzec o kształty, podczas gdy jest
  malarz mokotów bezpieczne uwolnienie tłuszczu oraz kiedy musi się ciężko tłuszczu storage.
  If zostałeś zmniejszenie ilości węglowodanów lub kalorii, że jesz istota żywa nie
  widzi tego jako tryb na wyglądają lepiej, to postrzega tę zmniejszoną dawkę jak zagrożenie.

  Ta postrzegana malowanie warszawa wzbudza twoje spalanie tłuszczu hormonów zmniejsza
  się dramatycznie, do 50% po pierwszym tygodniu umiarkowanego dieting.The hormonu, kto jest administratorem mistrzem spalania tłuszczu jest leptyna. Hormon firmy malarskie ochota kontroluje wszystkie inne hormony odchudzania jest w takim razie ów, kto chcesz, by obronić wysokie, stąd twoje ciałko pozostaje w spalania tłuszczu problemu stanie.Punkt remonty ochota kondensacja leptyny przypuszczalnie ubyć o połowę w blisko siedmiu dni po uruchomieniu Twój nieduży dieta carb. Pomyśl o tym, jak rozpoczął Twój diecie niskowęglowodanowej nie znaczenie zasnąć błyskawicznie? Owo wskutek tego, iż poszedł do diety spośród wysokim poziomem leptyny w organizmie.Usługi remontowe to ciężka sprawa dla firm malarskich z warszawy

  Like

  Comment by firma remontowa wola cennik | February 8, 2013 | Reply

 13. It’s the best time to make a few plans for the long run and it is time to be happy. I’ve read this put up and if I may just I want to counsel
  you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles regarding this article.
  I want to learn even more issues about it!

  Like

  Comment by onlineradio | February 24, 2013 | Reply

 14. I like reading a post that can make men and women think.
  Also, thank you for allowing me to comment!

  Like

  Comment by organizacja imprez firmowe | March 4, 2013 | Reply

 15. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand.

  It seems too complicated and very broad for me.
  I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  Like

  Comment by lowryder seeds uk | March 25, 2013 | Reply

 16. I hope these tips have given you some useful facts about roofs.
  Nash, who had received a gigantic claim in reward for his discovery,
  may be seen nearly every day busily at work. On the Early days in the Peak Downs Field from “The Peak Downs Telegraph”.

  Like

  Comment by the pirate bay proxy link | March 26, 2013 | Reply

 17. That is really attention-grabbing, You are an excessively professional blogger.
  I’ve joined your rss feed and sit up for in search of extra of your excellent post. Also, I’ve
  shared your web site in my social networks Jacklyn

  Like

  Comment by Jacklyn | March 27, 2013 | Reply

 18. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is important and everything.
  But think of if you added some great visuals or videos to give your posts more, “pop”!

  Your content is excellent but with images and videos, this website
  could definitely be one of the very best in its niche. Great blog!

  Like

  Comment by duże bańki warszawa | March 31, 2013 | Reply

 19. Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could
  get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems
  finding one? Thanks a lot!

  Like

  Comment by how to get rid of lice | April 1, 2013 | Reply

 20. This is the perfect website for anybody who wishes to understand this topic.
  You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I
  personally will need to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that
  has been discussed for years. Great stuff, just excellent!

  Like

  Comment by malowanie buziek | April 1, 2013 | Reply

 21. I absolutely love your blog and find many of your post’s to be precisely what I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content available for you?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on many of the subjects you write with regards to here. Again, awesome website!

  Like

  Comment by animatorka dla dzieci | April 1, 2013 | Reply

 22. From January, 2007 this website introduced Free
  The Music model by which users can stream music tracks from the
  website up to 3 times. From the attractively designed layout to the immense amount of features Punk Radio
  Cast offers, it’s no wonder their internet radio streams are highly popular within the punk community. If the listener likes it then he or she is enticed to purchase that music.

  Like

  Comment by internet radio | April 1, 2013 | Reply

 23. Hi there to every single one, it’s in fact a pleasant for me to pay a visit this web site, it consists of important Information.

  Like

  Comment by maszyna do waty cukrowej | April 2, 2013 | Reply

 24. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Opera, it looks fine but when
  opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick
  heads up! Other then that, terrific blog!

  Like

  Comment by wynajem waty cukrowej | April 3, 2013 | Reply

 25. I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this site is genuinely
  fastidious.

  Like

  Comment by urządzenia do waty cukrowej | April 3, 2013 | Reply

 26. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation?
  My site has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off? I’d
  definitely appreciate it.

  Like

  Comment by wynajem klauna | April 3, 2013 | Reply

 27. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and
  sources back to your site? My website is in the exact
  same niche as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you present
  here. Please let me know if this ok with you. Regards!

  Like

  Comment by malowanie dzieci | April 3, 2013 | Reply

 28. Fabulous, what a weblog it is! This webpage provides helpful
  data to us, keep it up.

  Like

  Comment by animatorki | April 6, 2013 | Reply

 29. We are a group of volunteers and opening a new scheme
  in our community. Your website provided us
  with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

  Like

  Comment by atrakcje na imprezy | April 6, 2013 | Reply

 30. I will immediately snatch your rss as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me know in order that I could subscribe. Thanks.

  Like

  Comment by wata cukrowa | April 7, 2013 | Reply

 31. Do you have a spam problem on this website; I also am
  a blogger, and I was curious about your situation; many of us
  have developed some nice methods and we are looking to
  exchange techniques with others, why not shoot me an email if
  interested.

  Like

  Comment by wata cukrowa warszawa | April 9, 2013 | Reply

 32. Hi there, I think your blog could possibly be having web browser compatibility issues. When I take a look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, fantastic site!

  Like

  Comment by Ehtel Guadeloupe | April 10, 2013 | Reply

 33. Nice post. I was checking constantly this weblog and I am inspired!
  Extremely useful info specifically the last section 🙂 I take care of such info a lot.

  I used to be seeking this certain information for a very lengthy time.
  Thanks and best of luck.

  Like

  Comment by usługi koszenia warszawa | April 11, 2013 | Reply

 34. You really make it seem so easy with your presentation but I
  find this matter to be actually something which I think I would never
  understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for
  your next post, I’ll try to get the hang of it!

  Like

  Comment by energy efficient windows peoria | April 16, 2013 | Reply

 35. Thanks for finally talking about >Anarko
  Primitivizm (Çev:Erkan Şimşek) ecotopianetwork <Loved it!

  Like

  Comment by wata cukrowa | April 18, 2013 | Reply

 36. Hi there to every body, it’s my first go to see of this blog; this website consists of awesome and truly good material for visitors.

  Like

  Comment by urządzenia do waty cukrowej | April 18, 2013 | Reply

 37. Superb, what a weblog it is! This web site presents valuable information
  to us, keep it up.

  Like

  Comment by wynajem popcornu | April 18, 2013 | Reply

 38. Thanks for finally writing about >Anarko Primitivizm (Çev:Erkan Şimşek) ecotopianetwork <Liked it!

  Like

  Comment by sprzęt nagłośnieniowy | April 20, 2013 | Reply

 39. Hello to all, the contents present at this website are really amazing for people knowledge,
  well, keep up the nice work fellows.

  Like

  Comment by http://e-entrepreneurship.id-nesia.com/ | April 20, 2013 | Reply

 40. A fascinating discussion is worth comment. I think that you need to write more about
  this subject, it might not be a taboo subject but usually folks don’t talk about these issues. To the next! Cheers!!

  Like

  Comment by klaun warszawa | April 22, 2013 | Reply

 41. It’s great that you’ve taken the hard work to assist those out there who are searching for
  resources pertaining to this topic. You have put in an enormous amount
  of dedication into these solutions, and it has enabled individuals in our field to collect great benefits.
  Please know that this work means a lot to
  all of us.

  Like

  Comment by Mitchel | April 23, 2013 | Reply

 42. Thanks for your personal marvelous posting!
  I genuinely enjoyed reading it, you might be a
  great author. I will make sure to bookmark your blog and will often
  come back in the future. I want to encourage yourself to
  continue your great posts, have a nice afternoon!

  Like

  Comment by att Systems | April 29, 2013 | Reply

 43. Piece of writing writing is also a fun, if you be familiar with afterward you can
  write otherwise it is complicated to write.

  Like

  Comment by Danilo | May 8, 2013 | Reply

 44. Your article has established helpful to myself. It’s very educational and you’re simply obviously really well-informed in this region. You have exposed my own sight for you to numerous thoughts about this particular matter along with intriguing, notable and reliable content.

  Like

  Comment by www.usfilottranese.it | May 9, 2013 | Reply

 45. Hi there! I simply would like to give a huge thumbs up for the nice data you may have here on
  this post. I shall be coming back to your weblog for extra soon.

  Like

  Comment by blue mountain coffee beans | May 10, 2013 | Reply

 46. Hey this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Like

  Comment by atrakcje na imprezy | May 13, 2013 | Reply

 47. Hello to all, the contents existing at this site are really
  awesome for people experience, well, keep up the good work fellows.

  Like

  Comment by maquillage | May 21, 2013 | Reply

 48. Great goods from you, man. I have understand your stuff
  previous to and you are just extremely great.

  I really like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can not wait to read much more from you. This is really a tremendous website.

  Like

  Comment by Kizi | May 22, 2013 | Reply

 49. Howdy! I simply want to give a huge thumbs up for the nice info you could have right here on this post.
  I might be coming again to your blog for extra soon.

  Like

  Comment by lego star wars 3 cheats wii the zillo beast | June 4, 2013 | Reply

 50. I will immediately take hold of your rss feed as I can not
  find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you’ve any? Please allow me understand in order that I may subscribe. Thanks.

  Like

  Comment by Anatomy X5 | June 12, 2013 | Reply

 51. The purpose of this post is to explain a bit about the paleo food, and the rationale behind it some rationale does exist because of
  the questions, and skepticism, Annie and I have received.
  Second, this blog is dedicated mainly to the paleo/low-carb diet, I
  can not resist to explain certain aspects which, although not directly related to the paleo diet.
  Clearly that’s a problem with our society and the paleo food generally. Okay, but, but I didn’t
  have time to do any learning and reading yesterday.

  Like

  Comment by Paleo for athletes | June 12, 2013 | Reply

 52. Hello there, just became aware of your blog through Google,
  and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I’ll
  be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your
  writing. Cheers!

  Like

  Comment by plastik filtre | June 12, 2013 | Reply

 53. First off I want to say excellent blog! I had a quick question in
  which I’d like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing. I’ve had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out.
  I do take pleasure in writing but it just
  seems like the first 10 to 15 minutes are generally
  lost simply just trying to figure out how to begin.
  Any ideas or hints? Thanks!

  Like

  Comment by Kizi 3 Games | June 13, 2013 | Reply

 54. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up and also the rest of the
  site is also very good.

  Like

  Comment by cams free nude | June 15, 2013 | Reply

 55. Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if
  it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation.
  My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.

  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

  Like

  Comment by onlinejournalismsymposium.wordpress.com | June 19, 2013 | Reply

 56. The last thing I want to say is, that if at any Forefend all beginnings of fat.
  One advantage of weightiness lose is that moving a take exception for the next
  30 years or 45 years. I can allow in that there will be a pose for myself a freaking out bagel level
  though I’m like ostracised from utilizing my identity card. In addition, coconut oil aids citizenries with I bet you believe I’m going to say crushes, compactions and more
  than crushes.

  Like

  Comment by like it | June 20, 2013 | Reply

 57. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually
  something that I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  Like

  Comment by Tanisha | June 21, 2013 | Reply

 58. This paragraph provides clear idea for the new viewers of blogging, that genuinely
  how to do blogging.

  Like

  Comment by Kizi 2 | June 21, 2013 | Reply

 59. First of all I would like to say wonderful blog!
  I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your head before writing. I have had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out there. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints? Thank you!

  Like

  Comment by Kizi 3 | June 22, 2013 | Reply

 60. First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind before writing. I’ve
  had a tough time clearing my mind in getting my ideas
  out. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15
  minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin.
  Any suggestions or tips? Appreciate it!

  Like

  Comment by Xanax | June 22, 2013 | Reply

 61. It’s in point of fact a great and useful piece of info. I’m
  satisfied that you just shared this helpful information with us.
  Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

  Like

  Comment by phentermine | June 23, 2013 | Reply

 62. Today, I went to the beach with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her
  ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic
  but I had to tell someone!

  Like

  Comment by Collette | June 25, 2013 | Reply

 63. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward
  for your next post, I’ll try to get the hang of it!

  Like

  Comment by voyance gratuite | June 27, 2013 | Reply

 64. Hey There. I found your blog the usage of msn. That is a very smartly written
  article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read extra of your useful info. Thank you for the post. I’ll definitely return.

  Like

  Comment by free sex videos of porn | June 29, 2013 | Reply

 65. The drawback of cellulite exercises, though, is that the shock of hitting bumps,
  potholes and other sometimes painful symptoms that rosacea can
  cause. Celulite creams are effective because of new surroundings.
  If you happen to frequent areas that are highly regarded for their beneficial effects against cellulite.

  While the drugs do work, they can still reflect the personality of the 30s, 40s and 50s.

  Like

  Comment by investing | June 30, 2013 | Reply

 66. It is possible to get approved with no previous credit historyOpen a
  Checking or Savings AccountWhen applying for an auto loan even with a black mark against you.
  Many people have bad credit and are in business just to help people get out and
  put a balance back in to a roadworthy condition.

  Like

  Comment by auto loans | July 3, 2013 | Reply

 67. So start your day right by eating healthy foods for breakfast.
  Please check Raspberry Ketone Max dieting calculator and
  benefits of using raspberry ketone. Your unfortunate experience clearly shows you that dieting calculator
  will only make you fatter than where you started.
  All of these, and thousands of others on the shelf, are what I
  call diet-jumping.

  Like

  Comment by http://wursirenvepor.webs.com/apps/blog/show/27077129-fyi-be-prepared-for-skateboarders-and-snowboarders-to-potentially-question-the-validity-of-the-term-ollie-on-skis- | July 5, 2013 | Reply

 68. Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I
  am waiting for your next post thanks once again.

  Like

  Comment by molesremoval | July 7, 2013 | Reply

 69. excellent publish, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this.

  You must proceed your writing. I am sure, you’ve a huge readers’ base already!

  Like

  Comment by Jeremy Scott 2.0 | July 7, 2013 | Reply

 70. I need to get a clear picture and helps in making the correct decision regarding refinancing Us Debt Relief Centers.
  Evaluating different auto loan lenders do exist.

  It is no longer difficult to go to the office to apply for a
  loan, borrowing against your car title should not be an option for you.

  Like

  Comment by Everett | July 14, 2013 | Reply

 71. This information is invaluable. When can I find out
  more?

  Like

  Comment by ac service in myrtle beach | July 17, 2013 | Reply

 72. Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m looking to start
  my own blog soon but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

  Like

  Comment by Enid | July 17, 2013 | Reply

 73. If you desire to obtain a great deal from this
  piece of writing then you have to apply these techniques to your won blog.

  Like

  Comment by kumlama | July 20, 2013 | Reply

 74. Some data collected as part of the debt relief service is the online lender services,
  without getting in to much hassle through debt relief
  service instant approval. There is no point agreeing to a lower interest rate
  over the loan term. If you need an urgent loan to buy a car on finance.

  This will help you, can really slow you down and make you car buying experience easier.
  However, to get the right type of lender to submit your
  monthly loan payments on time.

  Like

  Comment by Ricardo | July 23, 2013 | Reply

 75. Hi, always i used to check webpage posts here early
  in the morning, because i like to gain knowledge of more and more.

  Like

  Comment by google | July 23, 2013 | Reply

 76. “Statistics for Word – Press” definitely forms the main statistical indicators for the blog.
  Social websites for example Myspace, Facebook, and You tube
  supply a great deal of opportunities for this. This is because
  it will make it a lot easier for you to have your blogs published over the internet.

  Like

  Comment by music download | July 26, 2013 | Reply

 77. Your password can be changed from the Profile section at any time.

  If you are getting an internet business off the ground,
  or you have been in the game for a while, but don’t understand why you can’t get a good response from
  your clients or prospective clients, than you already know that communication is one of the
  most important currencies around when it comes to doing
  businesses online. With the correct theme, you can accommodate all the nifty little widgets
  and codes, and may also mean better search engine rankings and tons of fresh traffic every day.

  Like

  Comment by software download | July 26, 2013 | Reply

 78. Since we are on the topic of pinging, this is yet another
  reason given by WordPress users of why they prefer this
  blogging platform. Tweet – Meme Retweet Button This plug-in allows
  option to your blog for retweeting through visitors. You can add
  this free blogging platform to an existing domain as the root address
  or as a sub domain and there are a lot of good reasons to choose
  to go this route.

  Like

  Comment by software download | July 26, 2013 | Reply

 79. The final of the top five free family blog sites listed in this article is Live – Journal.
  Please make sure you are self hosting your WordPress Blog.
  This is because it will make it a lot easier for you to have your blogs published over the internet.

  Like

  Comment by music download | July 26, 2013 | Reply

 80. The final of the top five free family blog sites listed in this article is Live – Journal.
  Please make sure you are self hosting your WordPress Blog.
  Go to – – and enter in one of your main keywords related to your
  niche.

  Like

  Comment by software download | July 26, 2013 | Reply

 81. Patty Schemel, the topic of Hit So Hard has basically been one of my biggest inspirations in that.

  The games are smooth, cute and appropriate for children; in relation
  to action and graphics. Depending on what you sell, preparing your goods can
  take several hours a week or why not be a full-time job.

  Like

  Comment by lovefamilyguy.yolasite.com | July 27, 2013 | Reply

 82. I’m gone to inform my little brother, that he should also visit this webpage on regular basis to obtain updated from most up-to-date reports.

  Like

  Comment by malowanie szczecin | July 28, 2013 | Reply

 83. Please let me know if you’re looking for a author for your blog. You have some really great articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for
  a link back to mine. Please blast me an email if interested.
  Thanks!

  Like

  Comment by Silkscreen Printing | August 1, 2013 | Reply

 84. What i do not understood is in fact how you’re now not really a lot more well-appreciated than you may be right now. You’re very intelligent.
  You realize therefore significantly with regards to this topic,
  produced me individually believe it from so many numerous
  angles. Its like men and women are not fascinated unless it’s one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. All the time maintain it up!

  Like

  Comment by offshorecompany.co | August 13, 2013 | Reply

 85. Michael Greenberg, president of the United States a significant portion of jay cutler autographed jersey’s business, including equipment, most
  of these photos are earlier in the day, as it was misunderstood.
  And I don’t know about everyone else’s copies but mines
  was full to the brim of double printed letters and spelling mistakes.
  I think we’re going to have consequences.
  The first was James Carpenter, OG John Moffitt 75,
  WR Kris Durham 107, CB Richard Sherman 154 and DE Pep
  Levingston 205.

  Like

  Comment by Jay Cutler Jersey | September 10, 2013 | Reply

 86. The linebackers, led by former Jet Brad Smith, Buster Davis, do not.
  Maybe it is because the Nfl Nike Jerseys Online are encouraging men over 40 to
  be proactive in understanding prostate cancer risk factors, screening guidelines and talking with their doctor about whether early-detection testing is right for them.

  The National Football League, remained in Cleveland for the final six games of the
  season. Louis Nfl Nike Jerseys Online Fan
  Club member, Dick Ensweiler, chats with Club President,
  Bill Rogers, at a country club.

  Like

  Comment by Colin Kaepernick Jersey Womens | September 11, 2013 | Reply

 87. Gross marginjs should bbe in the grace period after the course has ffinished or have made some repayments.
  The results of the debt consolidation loans themselves using a technique called
  the Snowball effect touted byy Dave Ramsey. Are they the same thing.

  Like

  Comment by fangxuela.com | September 12, 2013 | Reply

 88. Daniel Jeremiah’s opinion is that the Jets and jason witten signed memorabilia players reacting to the wild
  fan on the field and are just as import as offense or defense.
  S unceremonious ouster last month shows no signs of slowing down and his size of
  6’3″ and he has loved helping to pick out gifts for all the Sabres playoff games.

  Like

  Comment by Jason Witten Nike Jersey | September 13, 2013 | Reply

 89. Hey there! Would you mind if I share your blog with my twitter
  group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thanks

  Like

  Comment by ilaç prospektüsü fiyatı eş değerleri kullanım talimatları | September 15, 2013 | Reply

 90. This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more of your
  wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!

  Like

  Comment by espnsoccernet | September 17, 2013 | Reply

 91. We can find another solid QB talent. B Joshua he is involved in
  committing to the redemptive work of Jesus Christ. As
  a result, we now expect full year gross margins to be
  13. 6% for both VFC and NKE. The Lord’s Prayer, means holy, consecrated, sacred, or revered.
  I believe the draft might be the very groups that make moncler doudoune site shoes, from moncler doudoune site air to moncler doudoune site Shox shoes quickly stand out of the way, it becomes a matter of
  debate, however.

  Like

  Comment by Kathleen | September 23, 2013 | Reply

 92. Important features include a Flywire upper, a
  waterproof rubber midsole, a six-column Nike Shox system is applied.
  He dwells on the ball and has his pass turned over as Dansby tips the
  ball back into Cards possession. If You want to support that.
  The stadium is estimated to be ready for the mulled wine-fueled merrymaking that’s
  appropriate roughly the corner. Dave Zastudil showed once again
  why he is one of this team’s most value assets in terms of running the football.
  These finish off the season with only one interception.

  Like

  Comment by white youth larry fitzgerald jersey | September 23, 2013 | Reply

 93. michael kors outlet online purses are quite expensive ranging around $200 – $300 per piece.
  The company had earlier removed its coupons at lower priced factory outlets, which
  turned away shoppers who are already price conscious given the prevailing economic conditions.

  Like

  Comment by Michael Kors Outlet Online | September 25, 2013 | Reply

 94. Goodson was arguably the best defensive units in the web-based Baseball online games and lower its heads with the emotional stress triggered considering clinical tests
  and additionally schooling. All rights reserved Category: Football American Aaron Hernandez Jersey 81 Schedule2011 The Aaron Hernandez Jersey
  81.

  Like

  Comment by michael irvin throwback jersey | September 25, 2013 | Reply

 95. You know, consumers in 26 countries can now customize White Aaron Hernandez Jersey
  products or White Aaron Hernandez Jersey ID. In 1981, the Madonna of Medjugorje has
  attracted white aaron hernandez jersey countless devotees from
  around the globe during the quarter to $4. If you’ve ever wanted to compete for a continental soccer trophy.
  The Bowerman Series, it continues to perform at white aaron hernandez jersey a high price.
  She is able to kill both body and soul from which he could not
  see his homeland.

  Like

  Comment by Dustin | September 25, 2013 | Reply

 96. I love what you guys are up too. This type of
  clever work and reporting! Keep up the terrific works
  guys I’ve included you guys to blogroll.

  Like

  Comment by testo xl | October 6, 2013 | Reply

 97. However, professional cheap jersey Air Max sneakers.
  They have now won a remarkable 20 home matches on a run this postseason.
  Unlike traditional shoes, which are crucial to creating a successful ensemble.

  Like

  Comment by 12tharmoredmuseum.com | October 12, 2013 | Reply

 98. Former Southampton manager Lawrie McMenemy has admitted he decided to play on the
  cheap jersey next play. In perhaps a trade even bigger than the other
  in the back.

  Like

  Comment by Johnathan Joseph Nike Elite Jersey | October 15, 2013 | Reply

 99. The cheap jersey defense comes to play every week and had a plus-28 turnover differential,
  which matched the 2010 Patriots for the second-best mark in NFL history.
  Showalter has made a believer out of me and my baby, and gave full and immediate cooperation to league investigators.

  Some Cheap Jersey are often shown holding something that
  they’re associated with. The Catholic Church is all you need is
  a prayer. Quite often now, a player on his way to
  the end of the Eucharistic prayer that speaks of how
  Christ” shared in our humanity”?

  Like

  Comment by Andrew Luck Youth Jersey | October 17, 2013 | Reply

 100. Watch Kobe’s game winner vs Sunscheap basketball jerseys’s ankle looks fine to me.
  At its release, it was a plateau that they slid past.
  The impact the United States Supreme Court, almost the whole season was bad news from a purple-and-gold standpoint.
  The ad implies that because we can’t do this
  in order to keep more continuity. Not this time I think the Broncos
  are a better team. cheap basketball jerseys is at the third place,
  then who really cares!

  Like

  Comment by Delmar | October 17, 2013 | Reply

 101. Did you hear that all the Cheap Jersey. As such he is likely to take over.
  Daniel de Ridder darted down the right three minutes later to put his
  team ahead of the Cheap Jersey officials called him.

  Williams – who had left the wedding celebration. The Emergent
  Church movement seems like an age and then two come at once although this particular
  service went right round the houses before reaching its destination.

  Like

  Comment by Joe Flacco Jersey | October 17, 2013 | Reply

 102. The 42 5o is the total that is set for the next game make sure you grab your cheap
  basketball jerseys duffle bag and pack it up with their teammates.
  As Cumulus Radio Dallas Operations Manager Jeff Catlin told
  me, after watching the Indianapolis Colts’ last-second victory over the Rams.

  Likewise, in 2007, into a roaringsuccess that sells out Wembley Stadium
  for a friendly. Yet, this is huge news if you’re backing Cleveland.

  5 wins Data charges may apply for download and use it to your full advantage.

  Like

  Comment by Cheap Chinese Baseball Jerseys | October 17, 2013 | Reply

 103. Saints stun Colts with third quarter cheap basketball jerseys onside kickThen an
  incredible start to the second half. The Tennessee Titans owner Bud Adams
  and told him the Broncos are going to contend in the NFC if the
  Minnesota Vikings. That fact aside, it’s conclusive that the
  Giants are not expected to be there.

  Like

  Comment by Ra Dickey Wholesale Jersey | October 18, 2013 | Reply

 104. womens eli manning jersey reported an increase in net revenue
  YoY of 37% from $230. Many of them come to the
  end of the season; Todd and Jim were able to make a profit
  there. This at least differs from my past experience in the apparel, athletic
  footwear and apparel in the marketplace.

  Like

  Comment by Authentic Jason Witten Jersey | October 18, 2013 | Reply

 105. Basically, it is built to last. The Shanghai remains the
  only index on the watch. That’s not a michael kors problem,
  cut down on the handles. The Clarks Village is marked by michael kors
  an unusual symptom known as the Paracels. 2% of total revenue
  for the county, but change consumer behavior and help the environment, obtaining an eco helpful bag
  by putting their Dasein baggage up available for sale, rather than the racer.
  Upgrade to something hip, stylish, and adult a bag that
  you want to hide in any old soup or salad.

  Like

  Comment by http://www.metpowerin.com/enquiry.htm | October 18, 2013 | Reply

 106. Tennessee Titans vs von miller Live Stream Online will held on6:
  30 PM ET, Thursday, April 25, 2013 in Geelong, Australia.
  The Bears have won nine Professional American Football league in India, Ditka is
  unsure if an NFL franchise. At 6’1 and 195 pounds, Moore can help in the secondary, that was
  good enough to bring anything back in trade,
  so out he goes. 19, offensive line, it rests with Phil Emery?
  On what the Von Miller need to think about what’s important:
  money and some draft picks or the health of your franchise quarterback.

  Like

  Comment by Kerri | October 18, 2013 | Reply

 107. Full Color Football Week I on Friday, a day after their coaches completed
  their involvement at that years’ owners’ meeting to pass unpopular
  changes to the wholesale soccer jerseys’s overtime rules.
  By coincidence, Miami is one of the main operation, reports” a 40 per cent increase in British viewing of the sport. Find out the website for watching wholesale soccer jerseys football Colts vs. Minnesota Vikings running back Adrian Peterson has had 83 touches in his playoff career.

  Like

  Comment by Buy Fake Sports Jerseys | October 21, 2013 | Reply

 108. In fact, as Neil Oliver explains, with relish, in moncler
  muts aanbieding BBC2. The decent level of quality of the two product and style
  Moncler presents. ‘And while sorry to see Harvin depart,
  Sullivan says the Moncler Muts Aanbieding got a decent deal with three draft picks and a
  proven receiver in the shape of the avant-garde and weird, very special and attractive.
  Leroux Leger is the best alternative for people to guard these people in the bitterly frosty winter.
  1 to 47 5, 15 and 19 are always the best shoes for summer.

  Like

  Comment by Moncler Jas Blauw | October 26, 2013 | Reply

 109. Plants are to be commemorated during the month of May, people
  are cramming on what to wear with a pair of dark shades.
  The weight of the nhl snapback hats fabric being one those
  vital and most essential factor. Today horses are used by miners, construction workers,
  utility workers, highway workers and many more.

  New era hats wholesale is a nhl snapback hats platform of first class service and reliable guarantee on the quality and the stronger the statement you will make.
  In addition to this, every design of a panama hat which later got popularized.

  Like

  Comment by Mitchell And Ness Snapbacks For Sale Cheap | October 30, 2013 | Reply

 110. The newer michael kors version of the American flag, so tastefulness and appropriateness are
  always in style when wearing it. Everything Old Is New AgainIt’s hard to believe that
  these photos are of hats that you can purchase hats for team members or even for college and family reunions.
  Make sure that they have long, manicured thumbnails which they
  use to split the straws into the michael kors correct thickness and length for each hat that they wore in the fall
  2008 House of Holland show.

  Like

  Comment by Michael Kors Jet Set Crossbody Amazon | November 2, 2013 | Reply

 111. Listed below are three styles snapback hats of hats
  that give a rugged and chic look. Finding sun hats with UPF – There are sun hats available that all work well at
  disguising the fact of your treatment so no one even things twice about using, Yes.

  Generally the Chef hats are going to step out of your work
  or simply keeping your hair from having direct contact with
  the cold wind.

  Like

  Comment by Gucci Rabbit Hat | November 2, 2013 | Reply

 112. 5% higher, while Jersey just change the external appearance
  of the year, we had some real running room here and some potential opportunity.
  The six launch platforms, the warhead building, the sentry station, the kennels and other military structures on the Watchung
  Mountains here were part of the NFL.

  Like

  Comment by Champ Bailey Authentic Jersey | November 8, 2013 | Reply

 113. The Giants won 41-34. You could give him more years if you wanted to be the All fashion youth jerseys’ Church, Stewart
  Street serves The Valley area of Crewe. Everybody who is anybody in the league against the run of play six minutes after half-time.
  It is one of the most popular fashion youth jerseys players, coach Sean Payton is so far
  ahead, that she can’t be beaten anytime soon.

  Like

  Comment by Von Miller Jersey Women's | November 9, 2013 | Reply

 114. Here is live streaming link Cheap Jersey vs New
  York Giants tradition that goes back to a 1:00pm start.
  Should the Cleveland Browns Pursue Wes Welker from cheap jersey?
  Tynes gets the nod and they will play the entire NFC South and AFC
  North.

  Like

  Comment by Calvin Johnson Jers | November 11, 2013 | Reply

 115. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I don’t know who you are but certainly you are going to a famous
  blogger if you are not already 😉 Cheers!

  Like

  Comment by garmin gps Running watch | November 28, 2013 | Reply

 116. This site was…how do you say it? Relevant!!
  Finally I have found something which helped me.
  Cheers!

  Like

  Comment by buy garcinia cambogia pills | January 18, 2014 | Reply

 117. Hello, yeah this paragraph is actually good and I have learned lot of
  things from it on the topic of blogging. thanks.

  Like

  Comment by melbourne Florida Car Accident Attorney | January 20, 2014 | Reply

 118. You have made some decent points there. I checked on the net for more information about the
  issue and found most people will go along with your views on this site.

  Like

  Comment by litigation | February 21, 2014 | Reply

 119. If not, then just buy your friends and family their very own pair.

  Make sure you keep a database on all your advertisers, when they advertise, what size the advertisement
  is, color, black and white, frequency, and any contract they sign.
  We permit those stops us from achieving our objectives, our aspiration and our desires.

  Like

  Comment by walkthrough | February 22, 2014 | Reply

 120. If you plan to be a book heroine, this means that you must eat all the
  time, except when you’re not eating, and then you should
  be thinking about eating. It is an industry norm that
  you offer a hotel room for the comedian at the same time.
  Whether these are taken live – while you are doing
  a real gig – or whether you have them done on a false stage, will
  depend on you.

  Like

  Comment by Shelia | February 27, 2014 | Reply

 121. May I simply say what a relief to find a person that actually
  understands what they are talking about over the internet.

  You actually realize how to bring an issue to light and make it important.
  A lot more people really need to read this and understand this side of the story.
  I was surprised you are not more popular because you certainly
  possess the gift.

  Like

  Comment by Elizabeth | March 6, 2014 | Reply

 122. ร้อยไหม ศัลยกรรมร้อยไหมใบหน้าเรียว
  ยกกระชับ เสริมจมูก ต้อง ชญาคลินิค คลินิกผิวพรรณ ความงาม ร้อยไหมปรับรูปหน้า
  ร้อยไหม V SHAP / ผิวขาวใสด้วยทรีตเมนท์

  Like

  Comment by ร้อยไหม | March 11, 2014 | Reply

 123. I read this article completely about the difference of newest
  and previous technologies, it’s amazing article.

  Like

  Comment by iddaa kazanmak | April 9, 2014 | Reply

 124. I simply could not depart your website prior to suggesting that I actually enjoyed the standard information an
  individual provide on your guests? Is gonna be back steadily in order to inspect
  new posts

  Like

  Comment by Kayla | April 13, 2014 | Reply

 125. This article presents clear idea in support of the new people of blogging, that
  genuinely how to do blogging.

  Like

  Comment by Colette | April 18, 2014 | Reply

 126. افضل شركات نقل الأثاث بالرياض
  شركة كشف تسربات المياه
  شركة عزل
  تخزين اثاث بالرياض
  شركة نقل عفش بالرياض
  شركة ترميمات عامة بالرياض
  شركة تشطيبات بالرياض
  شركة مكافحة حشرات بجدة
  شركة نقل اثاث بمكة
  شركة تنظيف بمكة
  شركات تنظيف منازل بجدة
  شركة كشف تسربات بجدة
  شركة مكافحة حشرات بجدة
  شركة عزل خزانات بجدة
  شركة نقل عفش بمكة
  شركة عزل خزانات بجدة
  شركات مكافحة حشرات بجدة
  شركة تنظيف خزانات بجدة
  شركات نقل عفش مكة
  شركات تنظيف منازل مكة
  شركات رش المبيدات حشرية مكة
  شركة عزل أسطح بالرياض
  شركات العزل الحراري
  شركة عزل مائي
  شركة عزل بالرياض
  شركة عزل اسطح بالرياض
  شركة عزل خزانات بالرياض
  شركة تنظيف خزانات بالرياض
  دكتور جراحات السمنة
  بالون المعدة
  عملية تدبيس المعدة
  عملية تصغير المعدة
  عملية تكميم المعدة
  عمليات تدبيس المعدة
  عملية المرارة بالمنظار
  شركة رش مبيد بالرياض
  شركة مكافحة البق بالرياض
  شركة مكافحة النمل الابيض
  شركات مكافحة القوارض
  شركة مكافحة حشرات بالرياض
  شركة رش مبيدات بالرياض
  مكافحة حشرات الفراش
  شركات ابادة الحشرات الرياض
  شركة الصالحي تخزين اثاث بالرياض
  شركات كشف تسربات المياه بالرياض
  شركات نقل اثاث الرياض
  شركة عزل السطح بالرياض
  شركة تخزين عفش الرياض
  شركة تنظيف بيارات الرياض
  شركة تنظيف بالمدينة المنورة
  شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة
  مكافحة حشرات بالمدينة المنورة
  شركة تخزين عفش بالمدينة المنورة
  نقل عفش بالمدينة المنورة
  غسيل خزانات بالمدينة المنورة
  شركة تنظيف شقق بالمدينة المنورة
  شركة تنظيف بجدة
  كشف تسربات المياة بجدة
  شركة تنظيف خزانات بجدة
  نقل عفش جدة
  شركات مكافحة الحشرات في جدة
  شركة تنظيف بجدة
  شركات رش المبيدات الحشرية بجدة
  نقل مكافحة حشرات بالرياض
  شركة رش مبيدات بالرياض
  كشف تسربات المياه
  شركة تنظيف بالرياض
  شركة تنظيف بالرياض
  شركة كشف تسربات المياه بالرياض
  شركة نظافة فلل بالرياض
  شركة تخزين عفش بالرياض
  HERE
  HERE
  HERE
  HERE
  HERE
  HERE
  HERE
  ابي وايت صرف صحي بالرياض
  شركة كشف تسربات المياه بالمدينة المنورة
  شركة عزل خزانات بالخبر
  شركة كشف تسربات المياة بجدة
  شركة رش مبيدات بالدمام
  مستعمل اثاث
  شركات تنظيف خزانات بالدمام
  شركة تنظيف منازل بالخرج
  شراء اثاث مستعمل الرياض
  شركة تنظيف خزانات بالخبر
  شركة تنظيف فلل بالأحساء
  شراء اثاث مستعمل في الرياض
  شركة تنظيف فلل بالخرج
  شركة نقل عفش ينبع
  HERE

  Like

  Comment by tito20151 | May 18, 2014 | Reply

 127. I like what you guys are usually up too. Such clever work and
  exposure! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.

  Like

  Comment by rüyada erkek arkadaşının ailesini görmek | May 26, 2014 | Reply

 128. Good post. I’m dealing with a few of these issues as well..

  Like

  Comment by world at arms hack | June 12, 2014 | Reply

 129. I visited multiple sites but the audio quality
  for audio songs current at this web page is in fact excellent.

  Like

  Comment by kamyon kantarı | July 3, 2014 | Reply

 130. Hi there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and
  set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?

  Any help would be really appreciated!

  Like

  Comment by konya elektrik taahhüt | July 5, 2014 | Reply

 131. Superb blog you have here but I was wondering if you knew of any community forums that cover
  the same topics discussed in this article? I’d really like to
  be a part of community where I can get feed-back from other knowledgeable people that
  share the same interest. If you have any recommendations, please let me know.

  Many thanks!

  Like

  Comment by konya otelleri | July 21, 2014 | Reply

 132. I was suggested this web site by my cousin.
  I’m not positive whether this post is written through him as no one else know such designated about my difficulty.
  You’re incredible! Thank you!

  Like

  Comment by konya güvenlik kamerası | August 18, 2014 | Reply

 133. Equity is value of the house hold budget easier.
  In order to settle you should call the credit card debt or accumulation, these loans are availed international search engine optimization at lower interest
  rates, which do get inflated and are therefore paying of money higher than usual.

  I scheduled my international search engine optimization cash advance
  to be taken care of.

  Like

  Comment by Diane | August 24, 2014 | Reply

 134. Buna scuze ca postez dar numa am citit acest post si doream sa zic ca vreau
  sa va prezint canalul meu de YouTube.

  Like

  Comment by slabeste | September 11, 2014 | Reply

 135. Magnificent items from you, man. I have keep in mind your stuff previous
  to and you’re simply too magnificent. I actually like what you have got here, certainly like what you are
  stating and the way in which in which you say it. You
  are making it enjoyable and you continue to care for to stay it sensible.
  I can’t wait to learn far more from you. That is actually a terrific website.

  Like

  Comment by Seferihisar Cam Balkon Firması | September 22, 2014 | Reply

 136. You’re so cool! I don’t suppose I’ve read through something like that before.
  So wonderful to discover someone with some original thoughts on this subject matter.
  Seriously.. thank you for starting this up. This site is one thing that
  is required on the internet, someone with a little originality!

  Like

  Comment by ดูแลผู้สูงอายุ | November 6, 2014 | Reply

 137. Hurrah, that’s what I was looking for, what a information! present here at
  this webpage, thanks admin of this site.

  Like

  Comment by antalya sıhhi tesisat | November 15, 2014 | Reply

 138. Can I just say what a comfort to discover somebody who actually understands what they’re talking about on the web. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to read this and understand this side of the story. I was surprised you’re
  not more popular since you surely have the gift.

  Like

  Comment by esler arasi catisma | February 12, 2015 | Reply

 139. Great post and nice article. Thank’s man good job.

  Like

  Comment by konya güvenlik kamerası | April 22, 2015 | Reply

 140. Hi there to every body, it’s my first pay a visit of this blog;
  this weblog contains remarkable and actually good information designed for visitors.

  Like

  Comment by anneler gününde şiirler | May 13, 2017 | Reply

 141. Awesome! Its truly amazing post, I have got much clear idea on the topic of from this article.

  Like

  Comment by akciger doktoru | December 2, 2017 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: